täzelikler_top_banner

Bir fazaly VS üç fazaly dizel generatorlarynyň arasynda näme tapawut bar?

Häzirki döwürde dizel generatorlary köp pudaklarda aýrylmaz elektrik enjamlaryna öwrüldi.Dizel generatorlary, elektrik togy ýok wagty üznüksiz we durnukly elektrik üpjünçiligini üpjün edip biler we elektrik togy kesilen halatynda iş we önümçiligi togtatmaga mejbur bolmaz.Onda, dogrysyny nädip saýlamaly?Öz dizel generatoryňyz hakda näme?Bir fazaly generator ýa-da üç fazaly generator saýlamalymy?Iki görnüşli dizel generatorynyň arasyndaky tapawut barada düşünje bermek üçin, generator saýlanyňyzda ýüz tutmagyňyz üçin iki görnüşli dizel generatorynyň arasyndaky esasy tapawutlary öz içine alýan çalt, ýöne maglumat beriji gollanma taýýarladyk.

Bir fazaly (1Ph) dizel generatorlary aşakdaky kabellerden birini (çyzyk, bitarap we ýer) talap edýär we adatça 220 woltda işleýär. Adyndan görnüşi ýaly, üç fazaly (3Ph) generator üç janly kabel, ýer simini ulanýar we bitarap sim.Bu maşynlar adatça 380 woltda işleýär.

Bir fazaly we üç fazaly dizel generatorlarynyň arasyndaky esasy tapawut 1. Geçirijileriň sany

Aboveokarda bu barada durup geçdik, ýöne bu möhüm bir zat.Bir fazaly dizel generatorlary diňe bir geçirijini (L1) ulanýar, üç fazaly dizel generatorlary üç (L1, L2, L3) ulanýar.Müşderilerimize berýän maslahatymyz, dizel generator enjamlaryny olaryň ulanylyşyna gabat getirmek, şonuň üçin nämä ýetmek isleýändiklerini kesgitlemek elmydama ilkinji ädimdir.

2. kuwwat öndürmek kuwwaty

Ulanylýan geçirijileriň sany dizel generatorynyň umumy kuwwat öndürmek kuwwatyna oňyn täsir edýär.Şol sebäpli üç fazaly dizel generatorlarynyň has ýokary öndürijilik derejesi bar, sebäbi (dizel hereketlendirijisine we alternatiwine garamazdan) önümiň üç essesini berip bilerler.Şol sebäpli täjirçilik ýa-da senagat ýaly pudaklar üçin adatça üç fazaly dizel maslahat berýäris

generatorlary.

3. ýüz tutmak

Fazeeke fazaly dizel generatorlary, has az energiýa talaplary bolan iş üçin has amatlydyr we şonuň üçin köplenç maşgala öýlerinde, kiçi wakalarda, kiçi dükanlarda, kiçi gurluşyk meýdançalarynda we ş.m. ulanylýar. Üç fazaly dizel generatorlary has uly programmalar üçin has amatly, şonuň üçin köplenç Söwda ýerlerinde, senagat ýerlerinde, deňiz gurşawynda, gurluşyk meýdançalarynda, hassahanalarda we başga-da köp ýerlerde ulanylýan bu dizel generatorlaryna serediň.

4. Ygtybarlylyk we çydamlylyk

Kuwwatyň dowamlylygy islendik güýç çözgüdiniň iň möhüm elementidir.Bu düzgün generatoryň esasy güýji ulanmak ýa-da ätiýaçlyk güýji üçin ulanylýandygyna garamazdan ulanylýar.Şuny göz öňünde tutup, ýeke fazaly dizel generatorlarynyň diňe bir geçiriji bilen işlemegiň aç-açan kemçilikleri bar.Şeýlelik bilen şol bir kabel ýa-da “faza” şowsuz bolsa, ähli elektrik çözgüdi peýdasyz bolar.

Üç fazaly dizel generatorlary üçin, belli bir näsazlyk şertlerinde, fazalaryň biri (meselem L1) şowsuz bolsa, beýleki iki faza (L2, L3) üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin işlemegi dowam etdirip biler.

Missiýanyň möhüm programmalarynda, N + 1 artykmaç gurnamak üçin iki dizel generatoryny (1 amaly, 1 garaşma) birleşdirip, bu töwekgelçiligi azaltmak maslahat berilýär.

Iň abraýly täjirçilik dizel generatoryny öndürijiler we üpjün edijilerden biri hökmünde dürli modelleriň we güýçleriň dizel generatorlaryny hödürleýäris we olar aksiýadan satylýar!

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň :

“Sichuan Leton Industry Co., Ltd.

TEL: 0086-28-83115525

E-mail:sales@letonpower.com


Iş wagty: Mart-29-2023