Mineral energiýa güýji LETON kuwwatly dizel generator setImage

Mineral energiýa güýji LETON kuwwatly dizel generator toplumy

Mineral energiýa güýji LETON kuwwatly dizel generator toplumy

LETON güýji magdan burawlamak we magdan gazmak üçin durnukly we ygtybarly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.Gurluş daşarky ýangyç ulgamy we gulplama funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Şol bir wagtyň özünde, 12-24 sagatlap işlemäge ukyply uly nebit tanky bilen enjamlaşdyrylandyr.

Senagat aýratynlyklary:

Magdanlar, adatça, bir ýa-da birnäçe açyk çukur duralgalaryny, magdanlary we çukurlary, şeýle hem önümçiligi üpjün etmek üçin zerur bolan dürli kömekçi ussahanalary öz içine alýar.Jenerator toplumy, adatça, elektrik üpjünçiliginiň uzak wagtyny, howpsuz we aňsat işlemegini talap edýän esasy elektrik üpjünçiligi hökmünde ulanylýar.

Haryt talaplary:

1. Iş gurşawy: beýikligi 1000 m-den ýokary däl, daşky gurşawyň temperaturasy - 5 ℃ ~ + 40 is.
2. Sesi talaplary: pes güýçli bölümiň sesi (500kW-dan köp bolmaly däl) 65 ~ 75db (a) / 7m aralygynda bolmaly, ýokary güýçli bölümiň sesi (500kW-dan ýokary) 75 ~ 90db () a) / 7m.
3. Howpsuzlyk çäreleri: çyglylyga garşy, suw geçirmeýän, tozan we ses geçirmeýän.
4. Öndürijilik kepilligi: iş durnukly, esasy bölüm 500 sagat ýük bilen üznüksiz işläp bilýär we enjamyň ortaça ýalňyş boş wagty 2000-3000 sagat.

“Leton” elektrik generatorynyň artykmaçlyklary:

1. Belli marka dwigatellerini we ýokary ygtybarly generatorlary saýlaň;
2. Esasy bölüm ýük bilen 500 sagat üznüksiz işläp bilýär, enjamyň näsazlyklarynyň arasyndaky ortaça wagt 2000-3000 sagat, näsazlyklary bejermegiň ortaça wagty 0,5 sagat;
3. Akylly gözegçilik we paralel set birikdiriş tehnologiýasy, generatoryň güýji bilen şäher häkimliginiň gara başlangyjynyň arasyndaky üznüksiz baglanyşygy amala aşyrýar;
4. Öňdebaryjy suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän we gumdan goraýan dizaýn, ajaýyp pürküji prosesi we ajaýyp öndürijilikli suw çüýşesi enjamy aşa ýokary temperatura, aşa pes temperatura, ýokary duz we ýokary çyglylyk ýaly gaty gurşawlara laýyk edýär;
5. Dürli pudaklaryň we pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen önüm dizaýny we material saýlamasy.