Zawod dizel generatorynyň elektrik üpjünçiligi garaşma generatorlary setImage

Zawodda dizel generatorynyň elektrik üpjünçiligi garaşma generatorlary ulanylýar

Zawodda dizel generatorynyň elektrik üpjünçiligi garaşma generatorlary ulanylýar

LETON kuwwaty zawody durnukly işlemek we ajaýyp öndürijilik bilen generator toplumlary bilen üpjün edýär we elektrik togy kesilen ýagdaýynda generator toplumynyň gyssagly elektrik üpjünçiligini awtomatiki başlamagyny üpjün etmek üçin ATS şkafy we özbaşdak birikdirme tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Gurluşdaky ýörite ümsüm turba ulgamy sesleri netijeli azaldyp biler.Ajaýyp öndürijiligi bolan esasy material we titremä garşy pad, titremäni azaltmak we hassahananyň asuda gurşaw üçin zerurlyklaryny doly kanagatlandyrýan ses garşy täsirini hasam gowulandyrmak üçin kabul edilýär.

“Leton” elektrik generatorynyň artykmaçlyklary:

1. Belli marka dwigatellerini we ýokary ygtybarly generatorlary saýlaň;
2. Esasy bölüm ýük bilen 500 sagat üznüksiz işläp bilýär, enjamyň näsazlyklarynyň arasyndaky ortaça wagt 2000-3000 sagat, näsazlyklary bejermegiň ortaça wagty 0,5 sagat;gurluş aşakdaky şertlerde ygtybarly işläp we güýji çykaryp biler we bahalandyrylan kuwwat çykaryş tertibinde 24 sagat üznüksiz işläp biler (her 12 sagatda 1 sagat 10% artykmaçlyk goşmak bilen);
3. Akylly gözegçilik we paralel set birikdiriş tehnologiýasy generator güýji bilen şäher häkimliginiň arasynda üznüksiz baglanyşygy amala aşyrýar;
4. Öňdebaryjy suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän we gumdan goraýan dizaýn, ajaýyp pürküji prosesi we ajaýyp öndürijilikli suw çüýşesi enjamy aşa ýokary temperatura, aşa pes temperatura, ýokary duz we ýokary çyglylyk ýaly gaty gurşawlara laýyk edýär;
5. Dürli pudaklaryň we pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen önüm dizaýny we material saýlamasy;
6. Esasy we zerur gorag enjamlary.

Aşakdaky näsazlyklar ýüze çykan halatynda enjam awtomatiki usulda durar we degişli signallary iberer: pes nebit basyşy, ýokary suw temperaturasy, aşa tizlik, şowsuz başlangyç we ş.m.
Gurluşyň başlangyç tertibi awtomatiki usulda.Gurluş AMF (awtomatiki tok şowsuzlygy) funksiýasy we doly awtomatiki başlangyjy amala aşyrmak üçin ATS bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.Elektrik togunyň näsazlygy ýüze çykan ýagdaýynda, işe başlamagyň wagty gijikdirilenden 5 sekuntdan az (sazlap bolýan) awtomatiki usulda işledilip bilner (üç sany üznüksiz awtomatiki başlangyç funksiýasy bar).Elektrik togunyň / enjamyň doly otrisatel kommutasiýa wagty 10 sekuntdan az, giriş ýüküni doly kanagatlandyrmak üçin zerur wagt 12 sekuntdanam az.Elektrik togy dikeldilenden soň, enjam 0-300 sekuntlap ​​işlär we sowadylandan soň awtomatiki usulda ýapylýar (sazlap bolýar);
Ajaýyp we durnukly öndürijilikli generator pes sesli dizaýny kabul edýär we AMF funksiýasy bilen plc-5220 dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Keselhananyň esasy elektrik üpjünçiligi öçürilenden soň, alternatiw elektrik üpjünçiligi ulgamy derrew elektrik üpjünçiligini üpjün etmegi üpjün etmek üçin ATS bilen baglanyşdyrylýar.Durnuk, pes ses, Europeanewropa we Amerikanyň zyňyndy standartlaryna laýyk gelýän hereketlendiriji güýji, AMF funksiýasy we ATS enjamlary ony hassahananyň aýratyn talaplaryna laýyklaşdyrýar.Kompýuter, uzakdan gözegçilik, uzakdan dolandyrmak, uzakdan signalizasiýa we telemetriýa bilen baglanyşygy amala aşyrmak we doly awtomatlaşdyryş we gözegçiliksiz bolmak üçin RS232 ýa-da RS485 / 422 aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylandyr.