• Dizel generator toplumynda ýokary sowadyjy temperaturanyň sebäplerini derňemek

  Häzirki wagtda dizel generator toplumlary möhüm döwürde ätiýaçlyk elektrik üpjünçiligi üçin zerurdyr.Şeýle-de bolsa, bu enjamlarda sowadyjy temperaturanyň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly aladalar artýar.Bu hasabatda dizel generatorynda ýokary sowadyjy temperaturanyň sebäplerini öwrenýäris ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorlarynda adaty bolmadyk sesleriň sebäpleri açyldy

  Dizel generatorlarynda adaty bolmadyk sesleriň sebäpleri açyldy

  Dizel generatorlary köp pudaklaryň diregi bolup, dürli pudaklarda zerur bolup, zerur bolanda ygtybarly güýç berýär.Şeýle-de bolsa, soňky döwürde bu möhüm enjamlardan çykýan adaty bolmadyk sesler bilen baglanyşykly aladalar ýüze çykdy.Bu hasabatda, esasy sebäpleri öwrenýäris ...
  Koprak oka
 • Her öýde kiçi generator goýmagyň ähmiýeti

  Her öýde kiçi generator goýmagyň ähmiýeti

  Elektrik gündelik durmuşymyza kuwwat berýän häzirki zaman dünýäsinde ygtybarly elektrik üpjünçiliginiň bolmagy zerurdyr.Elektrik togunyň kesilmegi, tebigy betbagtçylyklar we beýleki garaşylmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykýan kynçylyklary çözmek üçin hünärmenler öý hojalygyna özlerini enjamlaşdyrmagy maslahat berýärler ...
  Koprak oka
 • Üýtgeýän inwertor generatorlarynyň iş ýörelgelerine we artykmaçlyklaryna düşünmek

  Üýtgeýän inwertor generatorlarynyň iş ýörelgelerine we artykmaçlyklaryna düşünmek

  Häzirki zaman tehnologiki döwründe üýtgeýän inwertor generatorlary özboluşly iş ýörelgeleri we adaty generatorlardan artykmaçlyklary sebäpli ep-esli ünsi çekdi.Üýtgeýän inwertor generatorlarynyň iş ýörelgelerine göz aýlalyň we olaryň olardan nähili tapawudyny öwreneliň ...
  Koprak oka
 • LETON generatorlary - elektrik ýetmezçiliginiň iň gowy çözgüdi

  LETON generatorlary - elektrik ýetmezçiliginiň iň gowy çözgüdi

  Ho Chi Minh City, Wýetnam - Wýetnamda görlüp-eşidilmedik elektrik ýetmezçiliginiň arasynda LETON Generatorlary ygtybarly we täsirli güýç çözgütleriniň giň toplumyny hödürläp, oýun çalşyjy hökmünde ýüze çykýar.5W-den 5000W-a çenli dürli görnüşli modeller bilen LETON G ...
  Koprak oka
 • Motor generator toplumyny işe girizmezden ozal zerur taýýarlyklar

  Motor generator toplumyny işe girizmezden ozal zerur taýýarlyklar

  Dwigatel generator toplumlary ätiýaçlyk güýji üpjün etmek ýa-da dürli pudaklarda we sazlamalarda esasy güýç çeşmesi hökmünde giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, hereketlendiriji generator toplumyna başlamazdan ozal, howpsuz we ygtybarly işlemegi üpjün etmek üçin belli bir taýýarlyklary ýerine ýetirmek zerurdyr.Bu makalada öwreneris ...
  Koprak oka
 • Dizel generator toplumlarynda naprýa .eniýeniň we ýygylygyň durnuksyzlygynyň sebäpleri

  Dizel generator toplumlarynda naprýa .eniýeniň we ýygylygyň durnuksyzlygynyň sebäpleri

  Dizel generator toplumlary dürli pudaklarda we amaly programmalarda ygtybarly we üznüksiz elektrik üpjünçiliginde möhüm rol oýnaýar.Şeýle-de bolsa, käwagt bu ulgamlar naprýatageeniýe we ýygylyk durnuksyzlygyny başdan geçirip biler, bu bolsa amaly meselelere we enjamlaryň zaýalanmagyna sebäp bolup biler.Bu çeper eserde ...
  Koprak oka
 • Bir fazaly VS üç fazaly dizel generatorlarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Bir fazaly VS üç fazaly dizel generatorlarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Häzirki döwürde dizel generatorlary köp pudaklarda aýrylmaz elektrik enjamlaryna öwrüldi.Dizel generatorlary, elektrik togy ýok wagty üznüksiz we durnukly elektrik üpjünçiligini üpjün edip biler we elektrik togy kesilen halatynda iş we önümçiligi togtatmaga mejbur bolmaz.Diýmek, h ...
  Koprak oka
 • Generatoryň ulanylyşy näme?

  Generatoryň ulanylyşy näme?

  Dizel generatory, giňden ulanylýan we dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilinýän, köp ulanylýan elektrik öndüriji enjamdyr.Aşakda dizel generatorlarynyň ulanylyşy we aýratynlyklary görkeziler.1. Öý ulanylyşy Öýlerde dizel generatorlary adatça su bilen iş salyşmak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorlary VS benzin generatorlaryny satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly käbir faktorlar.

  Dizel generatorlary VS benzin generatorlaryny satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly käbir faktorlar.

  1. Kuwwat talaplary Generator satyn alanyňyzda ilki bilen näçeräk güýç gerekdigi göz öňünde tutulmalydyr.Bu, adatça haýsy enjam ýa-da güýç ulanmagyňyza baglydyr.Dizel generatorlarynyň güýji, umuman, benzin öndürijilerinden has ýokary, şonuň üçin dizel generatorlary has amatly ...
  Koprak oka
 • Näme üçin uly göwrümli dizel generatorlary bazarda meşhur bolýar?

  Näme üçin uly göwrümli dizel generatorlary bazarda meşhur bolýar?

  Dizel generatory berk we ygtybarly, köp täjirçilik goşundylary üçin tygşytly.Gurluşyk meýdançalary üçin hemişelik ätiýaçlyk ulgamy we ykjam elektrik üpjünçiligi hökmünde ulanylyp bilner. Näme üçin dizel generatory has meşhur?1. Ygtybarly Dizel generatorlarynyň köpüsi işleýär ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorlary VS benzin generatorlaryny satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly käbir faktorlar.

  Dizel generatorlary VS benzin generatorlaryny satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly käbir faktorlar.

  1. Kuwwat talaplary Generator satyn alanyňyzda ilki bilen näçeräk güýç gerekdigi göz öňünde tutulmalydyr.Bu, adatça haýsy enjam ýa-da güýç ulanmagyňyza baglydyr.Dizel generatorlarynyň güýji, umuman, benzin öndürijilerinden has uly, şonuň üçin dizel generatorlary ...
  Koprak oka
 • Bir fazaly VS üç fazaly dizel generatorlarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Bir fazaly VS üç fazaly dizel generatorlarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Häzirki döwürde dizel generatorlary köp pudaklarda aýrylmaz elektrik enjamlaryna öwrüldi.Dizel generatorlary, elektrik togy ýok wagty üznüksiz we durnukly elektrik üpjünçiligini üpjün edip biler we elektrik togy kesilen halatynda iş we önümçiligi togtatmaga mejbur bolmaz.Şeýlelik bilen, nädip saýlamaly ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorlaryny gyşda nädip saklamaly

  Gyş gelýär we temperatura peselýär.Diňe özümizi ýyly saklamak, gyşda dizel generatorlarymyzy saklamak üçin gowy iş etmek bilen çäklenmän, indiki bölümlerde gyşda generatorlary saklamak boýunça käbir maslahatlar hödürlener.1. Sowadyjy suw ýok ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorynyň elektrik togunyň üznüksiz dowam edip biljekdigini näçe faktorlar kesgitleýär?

  Dizel generatorynyň elektrik togunyň üznüksiz dowam edip biljekdigini näçe faktorlar kesgitleýär?

  Uelangyç tanky Dizel generatorlaryny satyn alanyňyzda, adamlar näçe wagtlap üznüksiz işläp biljekdigi barada alada edýärler.Bu makala dizel generatorlarynyň işleýiş wagtyna täsir edýän dürli faktorlar bilen tanyşdyrar.● Generator ýükleri fuelangyç çüýşesiniň ululygy göz öňünde tutulýan iň möhüm aýratynlyklardan biridir ...
  Koprak oka
 • Dizel generatorynyň haýsy ýagdaýlarda ýag çalşylmagy zerur?

  Dizel generatorynyň haýsy ýagdaýlarda ýag çalşylmagy zerur?

  Dizel generator toplumlarynda generator ýagy möhüm rol oýnaýar, şonuň üçin dizel generator toplumlaryny ulanmak prosesinde dizel generator toplumlarynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin nebitiň ulanylyşyny, täze ýagyň wagtynda çalşylmagyny barlamalydyrys.Dizel generatorynyň ýag çalşygy adaty we ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5