LETON hyzmaty

Günde 24 sagat, Hyzmatyňyzda!
Gynansagam, LETON elektrik önümleriňiziň hiç haçan komponent meselesine duçar bolmajakdygyny kepillendirip bilmeris, sebäbi ähli güýç gorag enjamlary ýaly, düzüminde peýdaly iş ömri bolan käbir elektrik we elektron bölekleri bar.

“Deutz” dizel generatory

Kepillendirip biljek zadymyz, LETON tälim alan inersenerler tarapyndan yzygiderli tehniki gözegçilik barlagy, şeýle komponentler sebäpli ýüze çykyp biljek kynçylyklary azaldyp ýa-da ýok eder.Generator hyzmat bölümimiz, ýokary öndürijilikli mehaniki we elektrik tehnikleri we elektrik öndüriji pudagy barada giňişleýin elektrik we mehaniki bilimleri bolan menejerler topary bilen işleýär.Bu ägirt uly tejribe, maglumatlar merkezlerinden başlap hassahanalara, ofislere, infrastruktura, myhmanhanalara we başga-da köp pudaklara we amaly programmalara çenli ähli müşderilerimize hünärli we netijeli hyzmat bermäge mümkinçilik berýär.LETON hereket hyzmatlary gullugynyň hünärmenleri, islendik arzan iş wagtyny azaldyp, çalt we dikeldiş çärelerini üpjün etmek üçin siziň ygtyýaryňyzda.Ygtyýarly hyzmat inersenerleriniň we hyzmatdaşlaryň ýerli toparlaryndan, AR tehnologiýasyny ulanmak arkaly uzakdan goldaw mümkinçilikleri, onlaýn wideo görkezmesi, oflayn okuw hyzmaty we ýokary hilli abatlaýyş işlerini geçirýän ussahanalar, garaşylmadyk dikeldiş hyzmatyna çalt reaksiýa berip bilerler.

LETON hyzmat guramasynyň LETON önümleriniň yzygiderli tehniki gözegçilik barlaglaryny elmydama işjeň dolandyrjakdygyny we LETON güýjüňiziň ähli peýdaly iş ömrüniň dowamynda gije-gündiziň dowamynda 365 gün / gije-gündiziň dowamynda 365 günüň dowamynda ähli gyssagly kömek çagyryşlaryna çalt we hünärli jogap berjekdigini kepillendirip bileris. önümleri.
Awtoulag abatlaýyş hyzmatynda wyşkaly awtoulag mehanikiniň elleri.