Fermerde dizel generator toplumy Leton elektrik generator toplumy Oba hojalygy üçin şekil

Fermada dizel generator toplumy Leton elektrik generator toplumy oba hojalygy üçin

Fermada dizel generator toplumy Leton elektrik generator toplumy oba hojalygy üçin

Näme üçin LETON kuwwatly ATS generatorlaryny ferma elektrik enjamlary hökmünde ulanyp bolýar?

Jemgyýetiň çalt ösmegi bilen maldarçylyk fermalary adaty köpeltmek terezisinden kem-kemden ösdi, indi köp zähmet sarp etmeýär.Mysal üçin, iýmit gaýtadan işleýän enjamlar, köpeltmek enjamlary, howa çalşygy enjamlary we ş.m. barha mehanizasiýa we tehnologiki taýdan ösýär.Şonuň üçin fermalarda elektrik toguny talap edýän maldarçylyk barha artýar.Haýwanlaryň ömrüni üpjün etmek üçin doly awtomatiki generatorlary ätiýaçlyk elektrik üpjünçiligi enjamlary hasaplamak tebigy zat.

Elektrik energiýasy öndürýän enjamlar muňa ynanýarlarawtomatiki generatorlarfermalar üçin elektrik üpjünçiligi enjamy hökmünde ulanylyp bilner, esasan aşakdakylary salgylanma hökmünde ulanyp bolar: köpeltmek döwründe haýwanlara pes sesli ýaşaýyş gurşawy gerek we elektrik üpjünçiligi wagtynda bolmaly.Eger gazmak hadysasy bolsa, ýokary temperatura sebäpli medeniýetli haýwanlaryň ölümi meselesi ýüze çykar.Şonuň üçin ýokary öndürijilik we güýçli durnuklylyk bilen awtomatiki generatoryň elektrik üpjünçiliginiň öz wagtynda bolmagyny üpjün etmeli.

Jenerator başlangyç batareýanyň naprýa .eniýesini awtomatiki kesgitläp we duýduryş berip biler we generator aşakdaky şertlerde awtomatiki usulda ýapylmagyny gijikdirer: aşa pes, aşa ýokary suw temperaturasy, suwuň pes derejesi, aşa ýüklemek, başlamazlyk we degişli signal ibermek ;generator pilotsyz.Gullukda bolan ýagdaýynda, generatoryň awtomatiki başlangyjy we duralgasy, set bilen elektromehaniki arasyndaky awtomatiki wyklýuçatel we generatoryň iş şertlerine awtomatiki gözegçilik awtomatiki usulda tamamlanýar.

Jemläp aýtsak, awtomatiki generatoryň dört sany goragy we köp gorag funksiýasy bar we generatoryň dürli naprýa .eniýesi, çyzygyň naprýa, eniýesi, çykyş güýji, kuwwat faktory, ýygylyk ters güýji, wolt wolt, artykmaç we ş.m. ýaly sanly maglumatlary görkezip biler. maşyn bölegi: nebit basyşyny, suwuň temperaturasyny, ýagyň temperaturasyny, tizligini we ş.m. görkeziň. GGD şkafy awtomatlaşdyrylan metal önümçilik liniýasy tarapyndan öndürilýär.Kuwwat talaplaryna laýyklykda dizaýn gurluşy ýerliklidir.Kabinet poslama garşy bejergi bilen bejerilýär we birnäçe şkaf bilen birleşdirilip bilner.Awtomatiki akyl dolandyryş ulgamynyň iki reesimi bar: awtomatiki we el bilen işlemek.Tor ulgamy, şäher ulgamy bilen bilelikde ýüküň güýjüni üpjün edip biler we uzakdaky hyzmat funksiýasyny hem goşup bolar.