Öýde “GeneratorImage” ulanyň

Öý ulanyş generatory

Öýde satmak üçin göçme generator “Leton” elektrik önümleri

Inverter generatoryny hödürleýäris:

Oba jaýy üçin

Kempir syýahaty üçin LETON güýç inwertory göçme generator

Motosikl üçin bir kilometrlik çözgüdi uzadyň

Bu ýerde has kiçi dizel generatory üçin

4kW 5kW 6kW 8kW 10kW 12kW dizel generator toplumy
4kW 5kW 6kW 8kW 10kW 12kW benzin generator toplumy

LETON power Inverter generatorlary, elektron täzelenmesi bilen göçme generatoryň täze görnüşidir.Öwrüji generator, ýüküň ululygyna garamazdan hemişelik tizlikde işlemän, hereketlendirijiniň tizligini häzirki elektrik islegine awtomatiki düzýär.Bu ýangyjyň sarp edilişini we ses derejesini ep-esli peseldýär.

Göçme generatoryň dürli görnüşleri wagtlaýyn elektrik energiýasyny üpjün edýän benzin ýa-da dizel ýangyjy bilen işleýär.Generator satyn almak meselesinde köp wariant bar.Şonuň üçin olar dürli şekilde we ululykda bolýar we ilki bilen haýsy stili isleýändigiňizi kesgitlemeli.

Bu generatoryň amaly bilen kesgitlenýär.Dynç alyş we guýruk guýmak üçin dynç alyş generatoryny islärsiňiz.Göçme ýa-da garaşma görnüşinde öý ätiýaçlygy üçin gyssagly generator gerek bolsa gerek.Mundan başga-da, güýç zerurlyklaryňyza görä generatoryň dogry ölçegini tapmaly bolarsyňyz.

Göçme dizel generatorlary daşarda işlemek we kemping üçin gaty peýdaly we götermek aňsat.Şeýle hem adatdan daşary ýagdaýlarda esasy güýç ätiýaçlygyny üpjün edýär.Mundan başga-da, göçme generatorlar pul tygşytlap we energiýa tygşytlap biler.Ykjam, ýöne elektrik üpjünçiliginde hiç wagt eglişik etmeýär.Islendik ýere aňsatlyk bilen geçirip bilersiňiz, sebäbi tigir toplumy bilen gelýär.

Öwrüji generator has köp AC güýji öndürmek üçin alternata birikdirilen hereketlendirijini ulanýar.Şeýle hem, AC güýjüni DC güýjüne öwürmek üçin beýleki generatorlardan tapawutlylykda düzediji ulanýar.Bu sanly generator dynç alyş, arassa, işlemek ýa-da adatdan daşary ýagdaýlar üçin asuda güýç berip biler.Bu sanly inwertorlar, öýüňizdäki söwda nokatlaryndan alýan görnüşiňiz ýaly arassa güýç bilen üpjün edýär.
LETON kuwwatly inwertor generatorlary häzirki wagtda bazarda elýeterli iň ýeňil we asuda generatorlardyr.

öýde dizel generatory 5kw

öýde dizel generatory 5kW

öýde ulanmak inwertor generatorlary

öýde ulanmak inwertor generatorlary

Ine, LETON güýç inwertory generatorlarynyň bu görnüşlerini okamak we aňsatlyk bilen düşünmek üçin käbir aýratynlyklar:

High techokary tehnologiýaly magnitlere daýanýar.
Advanced Öňdebaryjy elektron zynjyry ulanýar.
Electricity Elektrik öndürmek üçin üç tapgyrdan geçýär.
AC AC çykýar, ony DC-e öwüriň we ahyrynda AC-e öwüriň.
A Bir enjama tok yzygiderli yzarlanýar.
More Has köp energiýa tygşytlaýar, sebäbi hereketlendirijiniň tizligi näçe güýç gerekdigine görä sazlanýar.
Bel Bellemäge we ýeňil bolmaga ýykgyn edýär.
A Awtoulag, RV ýa-da gaýyga sygdyryp biler.
● Leton güýji LT2500, LT3000, LT4500 seriýasy
● Güýçli, orta derejeli generator
Start Başlamak we işletmek aňsat
● Amatly
● Ajaýyp öndürijilik
Carry götermek aňsat
Uelangyç tygşytlamak
● Durnuk, yzygiderli güýç
● Örän rahat
● ighteňil
Port Göçme generatorlaryň aýratynlyklary

öýde motosikl uzadýan generator

öýde dizel generatory 5kW

öýde göçme generatorlary ulanyň

öýde göçme generatorlary ulanyň

Ine, bu görnüşli generatorlary okamak we aňsatlyk bilen düşünmek üçin käbir aýratynlyklar:

Elektrik toguny geçirmek üçin ýangyç hereketlendirijisini ulanýar.
Elektrik gurallaryna rozetkalary dakyň.
Desganyň aşaky panellerine sim geçirip bolýar.
Uzakdaky saýtlarda ulanylýar.
Telewizor, doňduryjy we holodilnik işletmek üçin ýeterlik güýji bar.
Motoryň tizligini dolandyrmak üçin häkim ulanyň.
Güýç gurallary we yşyklar.