top_img

Leton güýji dizel generatorynyň ätiýaçlyk şaýlarynyň ähli tapgyrlaryny üpjün edýär.

Dizel generatorlarynyň CKD / SKD işini berip bileris, jikme-jiklikler üçin habarlaşyň.
Dizel generator toplumy çylşyrymly gurluşy we kynçylykly tehniki hyzmaty bilen deňeşdirilende uly birlikdir.Aşakda ulanyjylaryň köpüsi üçin dizel generatorynyň esasy komponentleri we tehniki hyzmat usullary bilen tanyşlyk bar.

Dizel generatorynyň esasy bölekleri:

1. Krank mil we esasy podşipnik
Krank mil silindr blokynyň aşaky böleginde oturdylan uzyn şahadyr.Mil, ofset birleşdiriji çybyk journalurnaly bilen üpjün edilendir, ýagny porşen birleşdiriji çybygyň özara hereketini öwrüm hereketine öwürmek üçin ulanylýan krank miliniň krank pini.Esasy podşipnik we birleşdiriji çybyk podşipniklerine çalgy ýagy bermek üçin krank miliniň içinde nebit üpjünçiligi kanaly burawlanýar.Silindr blokundaky krank milini goldaýan esasy rulman, süýşýän rulman.
2. Silindr blok
Silindr bloky içki ýanýan hereketlendirijiniň süňkidir.Dizel hereketlendirijisiniň beýleki bölekleri silindr blokyna nurbatlar ýa-da beýleki birikdiriş usullary bilen oturdylýar.Boltlar bilen beýleki komponentler bilen birikmek üçin silindr blokynda köp sanly deşik bar.Silindr korpusynda Kuuzhou goldaw berýän deşikler ýa-da goldawlar bar;Kamsalary goldamak üçin deşik burawlamak;Silindr çyzgysyna ýerleşdirilip bilinýän silindr.
3. Porzin, porşen halkasy we birleşdiriji çybyk
Porşonyň we halka çukuryna oturdylan porşen halkasynyň wezipesi, ýangyç we howanyň ýanmagy basyşyny krank miline birikdirilen çybykdan geçirmekdir.Baglaýjy çybygyň wezipesi porşini krank miline birikdirmekdir.Porşony birleşdiriji çybyk bilen birleşdirmek, adatça doly ýüzýän porşen pinidir (porşen çeňňegi hem porşona, hem birleşdiriji taýaga ýüzýär).
4. Kamsa we wagt enjamlary
Dizel dwigatelinde kamera, giriş we işleýiş klapanlaryny işleýär;Käbir dizel hereketlendirijilerinde ýaglaýjy nasos ýa-da ýangyç sepýän nasos hem herekete getirip biler.Kameranyň wilkasy, krank miliniň öň dişlisine täsir edýän wagt dişli ýa-da kamera dişli arkaly berilýär.Bu diňe bir kamerany herekete getirmän, dizel hereketlendirijisiniň klapanynyň krank mil we porşen bilen takyk ýagdaýda bolmagyny üpjün edýär.
5. Silindriň kellesi we klapan
Silindr kellesiniň esasy wezipesi silindr üçin örtük bermekdir.Mundan başga-da, silindriň kellesine howa girelgesi we howa rozetkasy berilýär, howanyň silindre girmegine we çykýan gazyň çykmagyna mümkinçilik berýär.Bu howa geçelgeleri silindr kellesindäki klapan turbasyna oturdylan hereketlendiriji klapanlar bilen açylýar we ýapylýar.
6. uelangyç ulgamy
Dizel hereketlendirijisiniň ýüküne we tizligine görä, ýangyç ulgamy dizel dwigateliniň silindrine takyk mukdarda ýangyç berýär.
7. Super güýçlendiriji
Super güýçlendiriji dizel hereketlendirijisine basyşly howany üpjün edýän gaz çykarylýan gaz nasosydyr.Super güýçlendiriji diýilýän basyşyň ýokarlanmagy, dizel hereketlendirijisiniň netijeliligini ýokarlandyrýar.

//cdn.globalso.com/letonpower/2-Genset-spare-parts.jpg //cdn.globalso.com/letonpower/3-Diesel-generator-parts.jpg //cdn.globalso.com/letonpower/4-Generator-controller.jpg //cdn.globalso.com/letonpower/5-AVR-Generator.jpg //cdn.globalso.com/letonpower/6-Generator-sets-spare-parts2.jpg