“Vovlo” dizel hereketlendirijisi 100kVA 20kVA 50kVA 150kVA Perkins LETON kuwwatly dizel generatory

LETON kuwwaty Volvo Penta dizel generatorlary artykmaçlyklary we aýratynlyklary kesgitleýär:

 1. Güýçli ýüklemek ukyby.Pes garşylykly güýçlendiriji we çalt reaksiýa ýangyç sepiş ulgamy gurluşy gaty gysga wagtyň içinde ýokary ýük göterijilik ukybyny almaga mümkinçilik berýär.
 2. Çalt we ygtybarly sowuk başlangyç öndürijiligi.Ateryladyjy, daşky gurşawyň temperaturasy pes bolanda hereketlendirijiniň işlemegini aňsatlaşdyrmak üçin kabul ediş manifoldyna oturdyldy.
 3. Durnukly işlemek we pes ses.Optimallaşdyrylan şok siňdiriji beden, gabat gelýän super güýçlendiriji we pes tizlikli sowadyjy janköýer.
 4. Ykdysady we amaly, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak.Fuelangyç sarp etmek az we tükeniksiz zyňyndy az.Adaty tüsse çykaryş derejesi 1 Bosch birliginden pesdir.
 5. Ykjam görnüş.Beýleki önümler bilen deňeşdirilende şekil dizaýny az.

Önümiň jikme-jigi

Parametrler

Haryt bellikleri

LETON kuwwaty Volvo Penta hereketlendirijisi dizel generatory

LETON güýji müşderilere ýokary hilli, pes ýangyç sarp etmegi, öňdebaryjy öndürijilik, durnukly işlemek, ygtybarly we ygtybarly “Volvo” generatory we satuwdan soň ajaýyp global bilelikdäki kepillik bilen üpjün edip biler.Gurluş, Şwesiýanyň “Volvo” -nyň aşagyndaky “Volvo Penta” tarapyndan öndürilen elektron sanjym dizel hereketlendirijisini ulanýar.

Kuwwatly hereketlendiriji hökmünde toparlaň.Alty silindrli hereketlendirijide we elektron sanjymda ajaýyp tehniki öndürijiligi bar.Hil, howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak önümimiziň ösüşinde, jemgyýetçilik görkezijilerimizde, müşderilere hyzmat etmekde we işgärlere hyzmat etmekde doly görkezilen “Volvo” toparynyň yzyndan gelýän gymmatlyklardyr.1,2 million ýyldan gowrak wagt bäri Şwesiýanyň iň uly hereketlendiriji öndürijilerinden biri bolup, elektrik öndürmek pudagynda giňden ulanylýar.Dünýädäki iň uly hereketlendiriji öndürijilerden biridir.“Leton power Volvo” seriýaly daşky gurşawy goraýjy generator toplumynyň çykmagy Europeewropa II, Europeewropa III we EPA daşky gurşawy goramak standartlaryna laýyk gelýär.Alty silindrli hereketlendirijide we elektron sanjymda tehnologiýada has ýokarydyr.Ownuk göwrümli, az ýangyç sarp edýän, ýokary takyklyk we uzak ömri ýaly aýratynlyklara eýedir we bütin dünýäde ulanyjylaryň biragyzdan öwgüsini gazandy.

LETON kuwwaty Volvo dizel generator toplumy ýokary öndürijilik görkezijisi we ýokary ygtybarlylygy bilen doly ýangyç sepilişine gözegçilik tehnologiýasyny kabul edýär.Ajaýyp başlangyç öndürijiligi, durnukly naprýa .eniýe, ygtybarly işlemek, pes zyňyndy, pes ses we amatly tehniki hyzmatyň artykmaçlyklary bar.Gowy ykdysadyýeti we platonyň oňat uýgunlaşmagy bar.LETON güýji bilen öndürilen “Volvo” dizel generatory “Volvo” kompaniýasy tarapyndan resmi taýdan ygtyýarlandyryldy.Şuňa meňzeş önümleriň arasynda has gowy öndürijiligi, has gowy hili we kepillendirilen hyzmaty bar, şonuň üçin köp ulanyjy satyn almaga çekdi.

TAD750GE generator

TAD750GE generator

TAD753GE Volvo hereketlendirijisi

TAD753GE Volvo hereketlendirijisi

“Volvo Generator” toplumy (1)

“Volvo Generator” toplumy

LETON kuwwaty Volvo Penta dizel generatorlary artykmaçlyklary we aýratynlyklary kesgitleýär:

Bütin dünýäde hyzmat ulgamy we ätiýaçlyk şaýlarynyň ýeterlik üpjünçiligi.“Volvo Sweden” uly göwrümli tehniki hyzmat we okuw, dünýäniň köp ýerinde ätiýaçlyk şaýlaryny paýlaýyş merkezleri, dünýä derejesinde tanalýan, hakykatdanam giňden ulanylýan bölekler we dünýä hyzmat ulgamy bar.Mundan başga-da, kompaniýamyzda ulanyjylara tehniki maslahat, mugt düzediş, mugt tehniki hyzmat we mugt okuw hyzmatlaryny berýän garaşsyz satuw hyzmaty bölümi bar.

LETON kuwwaty Cummins, Yuchai, Şangchai we Weichai Volvo-nyň OEM öndürijisidir.Cummins generatorlaryny, uchuçaý generatorlaryny, Perkins generatorlaryny, Volvo generatorlaryny, Şançaý generatorlaryny we beýleki marka generatorlaryny öndürýär.Rainagyş örtügi, ümsüm guty, ykjam guty, ykjam sessiz we beýleki konfigurasiýalar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Kuwwaty 15kw-dan 3750kw-a çenli.Akylly enjamlar, ýokary woltly generator bölümleri, suw nasos birlikleri, “Leton power Mobile” elektrik ulaglary tarapyndan öndürilen maýak enjamlary müşderiler tarapyndan makullanýar.

 

“Volvo Generator” toplumy (2)

“Volvo Generator” toplumy

“Volvo Generator” toplumy (3)

“Volvo Generator” toplumy

“Volvo Generator” toplumy (4)

“Volvo Generator” toplumy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • WOLVO ENGINE (50HZ, Kuwwat diapazony: 24-1875kVA) GOWY GÖRNÜŞLERI
  Genset Kuwwat Motor Motoryň güýji Sarp etmek Silindr Nebit Ölçegleri L × W × H (m) Agramy (kg)
  Model belgisi kWt modeli kW g / kw.h No.ok. Potensial Açyk görnüş Açyk görnüş
  LT75V 68/75 TAD530GE 76/83 213 4 13 2200 × 720 × 1380 1050
  LT75V1 68/75 TAD550GE 77/85 212 4 19 2200 × 720 × 1380 1050
  LT88V 80/88 TAD531GE 88/96 218 4 13 2200 × 720 × 1380 1200
  LT88V1 80/88 TAD551GE 91/100 218 4 19 2200 × 720 × 1380 1200
  LT110V 100/110 TAD532GE 114/124 218 4 13 2300 × 720 × 1380 1250
  LT115V 105/115 TAD750GE 115/127 219 6 20 2600 × 1000 × 1650 1400
  LT132V 120/132 TAD731GE 133/145 215 6 17 2600 × 1000 × 1650 1480
  LT132V1 120/132 TAD751GE 133/145 216 6 20 2600 × 1000 × 1650 1480
  LT165V 150/165 TAD732GE 165/179 213 6 31 2600 × 1000 × 1650 1500
  LT165V1 150/165 TAD752GE 160/174 205 6 31 2600 × 1000 × 1650 1500
  LT176V 160/176 TAD733GE 179/195 216 6 31 2650 × 1070 × 1650 1550
  LT176V 160/176 TAD753GE 176/191 205 6 31 2650 × 1070 × 1650 1550
  LT220V 200/220 TAD734GE 222/239 204 6 24 2650 × 1070 × 1650 1650
  LT220V 200/220 TAD754GE 220/239 204 6 31 2650 × 1070 × 1650 1650
  LT275V 250/275 TAD1341GE 277/298 191 6 30 3000 × 1100 × 1750 2300
  LT275V1 250/275 TAD1351GE 285/306 200 6 30 3000 × 1100 × 1750 2300
  LT330V 300/330 TAD1343GE 331/356 192 6 35 3100 × 1200 × 1750 2900
  LT330V1 300/330 TAD1352GE 321/345 197 6 30 3100 × 1200 × 1750 2900
  LT330V 300/330 TAD1354GE 336/361 196 6 30 3100 × 1200 × 1750 2900
  LT385V 350/385 TAD1344GE 362/389 194 6 30 3100 × 1200 × 1750 2950
  LT385V1 350/385 TAD1355GE 363/390 192 6 30 3100 × 1200 × 1750 2950
  LT396V 360/396 TAD1345GE 401/431 196 6 30 3100 × 1200 × 1750 2950
  LT418V 380/418 TAD1650GE 407/433 202 6 42 3200 × 1160 × 2022 3000
  LT440V 400/440 TAD1641GE 445/473 199 6 42 3200 × 1160 × 2022 3100
  LT440V1 400/440 TAD1651GE 445/473 198 6 42 3200 × 1160 × 2022 3100
  LT52V 473/520 TAD1642GE 521/554 201 6 42 3200 × 1160 × 2022 3200
  LT550V 500/550 TWD1652GE 529/557 210 6 42 3200 × 1160 × 2022 3300
  LT550V1 500/550 TWD1643GE 560/596 199 6 42 3460 × 1400 × 2100 3300
  LT572V 520/572 TWD1653GE 573/603 208 6 42 3460 × 1400 × 2100 3400
  LT616V 560/616 TWD1645GE 595/654 191 6 42 3460 × 1400 × 2100 3600

  Bellik:

  1. Tehniki parametrleriň ýokarsynda tizligi 1500RPM, ýygylygy 50HZ, bahalandyrylan naprýa 400eniýe 400 / 230V, güýç faktory 0.8 we 3 fazaly 4 sim.60HZ dizel generatorlary müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna görä öndürilip bilner.

  2.Alternator müşderiniň isleglerine esaslanýar, Şanhaý MGTATION (maslahat beriň), Wuxi Stamford, Çiangşeng motory, Leroý somer, Şanhaý marafony we beýleki meşhur markalary saýlap bilersiňiz.

  3. aboveokardaky parametrler diňe duýduryş üçin üýtgedilip bilner.
  “Leton power” generatorlary, hereketlendirijileri we dizel generator toplumlaryny öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.Şeýle hem, Volvo hereketlendirijisi tarapyndan ygtyýarlandyrylan dizel generator toplumlaryny öndürýän OEM.“Leton power” ulanyjylara islän wagtyňyz dizaýn, üpjünçilik, işe girizmek we tehniki hyzmat etmek üçin bir nokatly hyzmatlary hödürlemek üçin hünär satuw hyzmaty bölümine eýedir.