25fa18ea

LETON bilelikde üstünlik gazanmaga höwesli.

Bilelikde diňe bir LETON-yň içinde däl, eýsem müşderilerimiz, üpjün edijilerimiz we gyzyklanýan taraplarymyz bilen bilelikde işlemek diýmekdir.Resurslary, bilimleri we hyjuwy bir ýere jemlemek has gowy dünýä üçin has köp gymmatlyk döredýär diýip hasaplaýarys.
LETON güýji generatorlary, hereketlendirijileri we dizel generator toplumlaryny öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.Şeýle hem, dünýä markalarynyň ýokary hilli hereketlendirijisi, alternatiwleri we ş.m. tarapyndan ygtyýarlandyrylan dizel generator toplumlaryny öndüriji OEM goldaýar.“LETON Power” ulanyjylara islän wagtyňyz dizaýn, üpjünçilik, işe girizmek we tehniki hyzmat etmek üçin bir nokatly hyzmatlary hödürlemek üçin hünär satuw bölümi bar.