Sessiz dizel generatory pes sesli örtükli generatorlary Leton powerImage düzdi

Ümsüm dizel generatory pes sesli örtükli generatorlary Leton güýji

“Leton” güýji pes ses generator toplumyna giriş

Pes sesli dizel generator toplumy, pes ses generator toplumynyň daşary ýurt ösen tehnologiýasyny ornaşdyrmak we siňdirmek arkaly işlenip düzülen we täze bazara çykaryldy.Pes sesli dizel generator toplumynda pes sesli öndürijilik bar.Köp gatlakly gorag impedansynyň gabat gelmeýän ses izolýasiýa örtügi sesiň ulanyjylara edýän täsirini azaldar.Uly kuwwatly ýangyç injektory, ýörite çalt açylýan gapak plastinka, amatly tehniki hyzmat we beýleki aýratynlyklar.

LETON güýji pes ses generator toplumy:

Iň köp ilatly şäher ýaşaýyş ýerleri, ofis binalary, myhmanhanalar, ylmy gözleg edaralary, hassahanalar we kollejler we uniwersitetler ýaly ýokary ses azaltmak talaplary bolan ýerler.Pes sesli elektrik bekediniň dizel generator toplumy titremäni izolýasiýa, dymdyrmak, ses izolýasiýasy, ses siňdiriş we ses indeksini ep-esli azaltmak üçin beýleki ses azaltmak tehniki çäreleri kabul edýär.

20kVA sessiz dizel generatory, 3750kVA sessiz dizel generatory satylýar.

Ümsüm dizel generatorlary

Ümsüm dizel generatorlary

Ümsüm generatorlar

Ümsüm generatorlar

Ümsüm trailer jikme-jiklikleri

Ümsüm trailer jikme-jiklikleri

LETON güýji pes ses generatorynyň aýratynlyklary

1. Pes ses, ykjam umumy mehanizm we kiçi ýer;

2. thehli gutular aýrylyp bilinýän gurluşdan ybarat.Gutular polat plitalar bilen bölünýär we üstü ýokary öndürijilikli antirust boýag bilen örtülendir.Şol bir wagtyň özünde, sesleri azaltmak we ýagyşdan goramak funksiýalary bar;

3. Gutynyň içi köp gatlakly barýer impedansynyň gabat gelmeýän dymmak gurluşyny we içindäki uly impedans ümsümligini kabul edýär;

4. Gutynyň gurluş dizaýny ýerliklidir.Gutynyň içinde uly kuwwatly nebit tanky gurlup, enjamyň näsazlyklaryny düzetmek üçin bir wagtyň özünde çep we saga iki giriş gapylary goýulýar;

5. Şol bir wagtyň özünde, enjamyň işleýşine gözegçilik etmek we enjamyň zaýalanmazlygy üçin adatdan daşary ýagdaýlarda enjamy has çalt saklamak üçin gutyda gözegçilik penjiresi we bölümiň gyssagly togtatmak düwmesi açylýar.

500 KW ses geçirmeýän dizel generatory 13

500 KW ses geçirmeýän dizel generatory

600KW sessiz dizel generatory 07

600KW sessiz dizel generatory

600 KW sessiz dizel generatory 24

600 KW sessiz dizel generatory 24

Haryt amaly

LETON elektrik sessiz generator toplumlary sergi, binalar, ýollar, magdanlar, zawodlar, harby senagat, telekommunikasiýa, nebit ýataklary, hassahanalar, lizing, portlar we ş.m. ýaly dürli energiýa talaplarynda giňden ulanylýar.