Dizel generator setImage-iň gurluşyk we inerener ulanylyşy

Dizel generator toplumynyň gurluşyk we inerener ulanylyşy

Dizel generator toplumynyň gurluşyk we inerener ulanylyşy

LETON güýji gurluşyk we in engineeringenerçilik üçin durnukly we ygtybarly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.Gurluş daşarky ýangyç ulgamy we gulplama funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr;Şol bir wagtyň özünde, 12-24 sagatlap işlemäge ukyply uly nebit tanky bilen enjamlaşdyrylandyr.

LETON elektrik generatorynyň artykmaçlyklary:

1. Belli marka dwigatellerini we ýokary ygtybarly generatorlary saýlaň;
2. Esasy bölüm ýük bilen 500 sagat üznüksiz işläp bilýär, enjamyň näsazlyklarynyň arasyndaky ortaça wagt 2000-3000 sagat, näsazlyklary bejermegiň ortaça wagty 0,5 sagat;
3. Akylly gözegçilik we paralel set birikdiriş tehnologiýasy, generatoryň güýji bilen şäher häkimliginiň gara başlangyjynyň arasyndaky üznüksiz baglanyşygy amala aşyrýar;
4. Öňdebaryjy suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän we gumdan goraýan dizaýn, ajaýyp pürküji prosesi we ajaýyp öndürijilikli suw çüýşesi enjamy aşa ýokary temperatura, aşa pes temperatura, ýokary duz we ýokary çyglylyk ýaly gaty gurşawlara laýyk edýär;
5. Dürli pudaklaryň we pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen önüm dizaýny we material saýlamasy.