Maglumat merkeziniň garaşma güýji generatory LETON elektrik dizel generatory setImage

Maglumat merkeziniň garaşma güýji generatory LETON kuwwatly dizel generatory

Maglumat merkeziniň garaşma güýji generatory LETON kuwwatly dizel generatory

Maglumat merkeziniň generatory

Maglumat merkezi çylşyrymly desgalar toplumydyr.Ol diňe bir kompýuter ulgamyny we beýleki goldaw enjamlaryny (aragatnaşyk we saklaýyş ulgamy ýaly) öz içine alman, eýsem zerur maglumat aragatnaşygy, daşky gurşaw gözegçiligi enjamlary, gözegçilik enjamlary we dürli howpsuzlyk enjamlaryny hem öz içine alýar.

Soňky ýyllarda maliýe pudagynyň çalt ösmegi bilen, maglumat saklamak we gaýtadan işlemek kuwwatyna bolan talaplar has ýokary we has ýokarydyr.Maliýe pudagynda hyzmatlaryň ähli görnüşleri maglumat dolandyrylyşyna we derňewine baglydyr.Maglumat programmasyny goldaýan platforma hökmünde maglumat merkezi has möhüm rol oýnar.Elektrik üpjünçiligi, maglumat merkezinde IT enjamlarynyň kadaly işlemegi üçin esasy kepillikdir.Maglumat merkezinde elektrik üpjünçiligi näsaz bolsa, maglumatlaryň ýitmegi bilen baglanyşykly netijeler zyýanly bolar.Şonuň üçin gyssagly elektrik üpjünçiligi ulgamy maglumat merkeziniň aýrylmaz we möhüm enjamlaryndan biridir.
Dizel generator ulgamy maglumat merkezinde giňden ulanylýan gyssagly güýç çeşmelerinden biridir.Şäher häkimliginiň elektrik togunyň näsazlygy ýüze çykan ýagdaýynda, maglumat merkezindäki ýokary woltly DC ätiýaçlyk batareýasy enjamlar üçin elektrik üpjünçiliginiň dowamlylygyny saklamak üçin çykaryş re modeimine girýär.Şol bir wagtyň özünde, maglumat merkezinde düzülen dizel generator toplumy çalt başlaýar we tutuş maglumat merkezi üçin güýç kepilligini üpjün etmek üçin birleşdirilýär.Dizel generator ulgamynyň laýyk konfigurasiýasy enjamlaryň howpsuzlygyny, ygtybarlylygyny we uzak möhletli elektrik üpjünçiliginiň uzak möhletleýinligini kesgitleýär.Maglumat merkeziniň deslapky dizaýny we meýilnamalaşdyrylyşy wagtynda dizel generator toplumy, maglumat merkeziniň daşyndaky şäher häkimliginiň kuwwatyna görä betbagtçylygyň öwezini dolmak üçin gyssagly elektrik üpjünçiligi kepilligi hökmünde düzüler.

Bankyň maglumat merkezi, dizel generator toplumynyň güýçli goldaw bolup biljekdigini we maglumat merkeziniň betbagtçylykdan halas ediş kuwwatyny alyp biljekdigini subut etdi.Leton elektrik gyssagly elektrik üpjünçiligi ulgamy, adatdan daşary energiýa paýlaýyş ulgamy, hemmetaraplaýyn gorag ulgamy, parallel ulgam, awtomatiki dolandyryş ulgamy, kömekçi operasiýa ulgamy (nebit üpjünçiligi we howa çalşygy) we maşyn otagynyň sesine gözegçilik ulgamyny goşmak bilen taslamanyň gyssagly elektrik üpjünçiligi ulgamyny meýilleşdirýär we dizaýn edýär. , taslama üçin ygtybarly we ygtybarly gyssagly elektrik üpjünçiligi ulgamynyň çözgütlerini üpjün etmek üçin.

Mundan başga-da, hyzmat möhletini uzaltmak üçin dizel generatoryny ulananyňyzda gündelik tehniki hyzmatyna üns beriň:

1. loadük bilen ýapmak gadagandyr.Her ýapylmazdan ozal ýük ýuwaş-ýuwaşdan kesilmeli, soňra generator toplumynyň çykyş howa wyklýuçateli öçürilmeli we ahyrsoňy dizel dwigateli ýapylmazdan 3-5 minut töweregi işsiz tizlige çenli haýallaşdyrylýar.
2. Dummy ýük gutusynyň güne we ýagyşa düşmeginiň öňüni almak üçin gündelik ýüklemek we bejermek, gutuda köplenç ýagyş örtügi oturdylýar, şonuň üçin her ýyl yzygiderli suw geçirmeýän we wirusa garşy bejerilmeli.Düwürtik ýük işleýän mahaly, gutynyň içindäki temperatura gaty ýokary bolýar we ýaýramaly.Şonuň üçin gutynyň özi ýapyk gurşaw däl.Rainagyş suwy ýylylygyň ýaýramagynyň deşigine aralaşýar, netijede gutyda aşa çyglylyk bolýar we uzak wagtlap ulanylsa garşylyk siminiň izolýasiýasy azalýar;Mundan başga-da, ýüküň yzygiderli saklanmagy hem zerurdyr.Düwürtik ýük işlese, diňe bir ýokary temperatura däl, eýsem ýokary woltly howply zarýadly jisimdir.Şonuň üçin içerki tozany aýyrmak, komponentleri barlamak we izolýasiýa gözegçiligi ýaly yzygiderli saglyk barlagy zerurdyr.
LETON kuwwaty, dünýädäki iň uly goldaw ulgamy bilen maglumat merkezi pudagy üçin ätiýaçlyk güýji çözgütleriniň iň ýokary global üpjünçisidir.Maglumat merkezini goldaýan hünärmenler, maglumat merkeziňiziň elmydama işlemegini üpjün etmek üçin LETON güýç ulgamlaryňyzy gowy düzýän hünärmenler topary hökmünde dünýädäki toparlary taýýarlaýarys.Maglumat merkezimiziň toparlary, ynamyňyzyň bardygyna göz ýetirip, maglumatlaryňyzyň ýaşaýan ýerinde işleýär.

Hil önümleri

Bütin dünýäde hil we ygtybarlylyk standartyny kesgitlemegi dowam etdirýän tehnologiýalary öňe sürdük.Çylşyrymly zyňyndylara gözegçilik tehnologiýalary we aýratyn maglumat merkeziniň ýük bahalary maglumat merkeziniň iň möhüm täzeliklerinden biridir.LETON kuwwatly dizel generatorlarynyň iň ýokary derejeli dolandyryşlar bilen 100% ýük kabul edilmegini gazanmak üçin wagt synagyndan geçen ukyby, maglumat merkeziniň müşderileri ygtybarlylygyň we ygtybarlylygyň iň esasy çäginde elektrik öndüriş ulgamlaryny satyn alýandyklaryna ynam edip bilerler.

Aýratyn müşderi goldawy

Maglumat merkezimiziň hünärmenleri 24/7-de jaň edýärler.Hiç haçan zerur däl ätiýaçlyk güýjüniň elmydama işleýändigine göz ýetirýän adamdan uzakda jaň edýärsiňiz.“Ehvert Mission Critical” ýaly müşderileri özüne bildirýän borçnama.
LETON güýjünde, ynam we ygtybarlylyga esaslanýan uzak möhletli hyzmatdaşlygy ösdürmäge çalyşýarys.Üýtgeşik energiýa zerurlyklaryňyza düşünmek we aýratyn aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän we size rahatlyk berýän innowasiýa, ygtybarly güýç çözgütleri bilen üpjün edýäris.Maglumat merkeziňiz bilen baglanyşygymyz şahsy.