Keselhanada dizel generatoryny ulanmak Leton güýji hassahanaImage üçin durnukly güýç çözgüdi

Keselhanada dizel generatoryny ulanmak Leton güýji hassahana üçin durnukly güýç çözgüdi

Keselhanada dizel generatoryny ulanmak Leton güýji hassahana üçin durnukly güýç çözgüdi

Keselhananyň üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün etmek durmuş we ölüm meselesidir, şonuň üçin generator satyn alanyňda hassahana aýratyn üns bermeli.Keselhanalaryň generator satyn almagy üçin esasy nokatlar bilen tanyşdyraýyn.

Iň amatly hilli generator toplumy

Highokary hilli dizel generator toplumlaryny saýlamaly we Volvo dizel generator toplumlary ýaly import ýa-da bilelikdäki kärhana dizel generator toplumlaryny saýlamaly.“Volvo” dizel generator toplumynyň pes ses, durnukly öndürijilik, öz-özüni açmak we öz-özüni aýyrmak funksiýasy, amatly ulanmak we ýönekeý işlemek ýaly artykmaçlyklary bar.

Mukdar

Keselhananyň adaty elektrik öndüriji enjamlary birmeňzeş güýji bolan iki dizel generatory bilen enjamlaşdyryldy, biri işlemek üçin, biri garaşmak üçin.Olaryň biri şowsuzlyga uçran halatynda, garaşylýan dizel generatory derrew işe giriziler we howpsuzlygy üpjün etmek üçin elektrik üpjünçiligine giriziler.

Performanceokary öndürijilikli generator toplumy

Dizel generator toplumlary awtomatiki gözegçilik edilmeýän akylly bölümlere iberiler.Elektrik togy kesilende, dizel generatory derrew başlar we ýokary duýgurlyk we gowy howpsuzlyk bilen elektrik togy bilen awtomatiki öçüriler;Elektrik togy işledilende, üýtgeýän wyklýuçatel elektrik toguna awtomatiki geçer we dizel generatory haýallaşar we ýapylmagyny gijikdirer.

Pes ses generatory

Adatça, dizel generator toplumynyň sesi işleýän wagty 110 dB-e ýetip biler.Keselhanalar ýaly ýerlerde ulanylanda, dizel generatory dymmaly, enjam ulanylmazdan ozal ses azaltmak bilen bejermeli.Mundan başga-da, sesiň daşky gurşawyny goramagyň talaplaryna laýyk gelýän dizel generatorynyň otagy üçin ses azaltmak bejergisi hem geçirilip bilner.