Lightagtylyk generatory ykjam yşyklandyryş güýji generator toplumy

Öndürijilik aýratynlyklary

Çyra gapagynyň konfigurasiýasy:dört 500W ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy “Philips” markasynyň lampa gapaklaryndan (LED lampa gapaklary zerur bolanda enjamlaşdyrylyp bilner) ybaratdyr.Her çyranyň gapagy, sahypanyň zerurlyklaryna görä 360 ° aýlanmagy gazanmak üçin uly burçda ýokary we aşak, çep we saga sazlanyp bilner.Hemme taraplaýyn yşyklandyryş.Çyra gapaklary dört dürli ugurda yşyklandyrmak üçin lampa panelinde deň paýlanyp bilner.Şol bir ugurda yşyklandyrmak üçin dört sany lampa gapagy talap edilse, ähli lampa paneli zerur yşyklandyryş burçuna we ugruna görä 250-e açylýar.Içine öwrüliň we silindr bilen ok hökmünde 360 ​​çepe we saga öwrüliň.Aýlanma;Umumy yşyklandyryş aralygy, ýokary ýagtylygy we giň diapazony göz öňünde tutýar.

Şöhle aralygy:üç teleskopik silindr göterijini sazlamak tertibi hökmünde saýlanýar we götermegiň iň ýokary beýikligi 11,5 m;çyranyň gapagyny ýokary we aşak aýlamak şöhläniň şöhlelenme burçuny sazlap biler we ýagtylygyň radiusy 45-65 metre ýetip biler.

Yşyklandyryş wagty:generator toplumy elektrik üpjünçiligi üçin gönüden-göni ulanylyp bilner, uzak wagtlap yşyklandyrmak üçin 220V şäher güýji hem birikdirilip bilner;generator toplumy elektrik üpjünçiligi üçin ulanylýar we üznüksiz iş wagty 13 sagada ýetip biler.

Işlemek aňsat:simsiz uzakdan dolandyrmak her çyranyň açylmagyna we ýapylmagyna 50 metr aralykda gözegçilik edip biler we elektrik ýa-da el bilen howa nasosy teleskopik howa çybygynyň göterilmegine çalt gözegçilik edip biler.

Amatly ýer:lampa paneli, silindr we generator toplumy aýrylmaz gurluşdan ybarat.Jenerator toplumynyň aşagy çukurlarda we deň däl ýollarda we relslerde hereket edip bilýän uniwersal tigir we demir tigir bilen enjamlaşdyrylandyr.

Hyzmat gurşawy:hemmesi dürli agyr şertlerde we howa şertlerinde kadaly işlemegi üpjün etmek üçin ykjam gurluşy we durnukly öndürijiligi bilen ýokary hilli import edilen metal materiallardan ýasalýar.Rainagyşdan goraýan, suw sepýän we ýele garşylyk derejesi 8-nji synp.

Siziň üçin ýöriteleşdirilen:Ulanyjylaryň şahsylaşdyrylan isleglerini kanagatlandyrmak üçin, bu önümiň standart konfigurasiýasy ulanyjylaryň iş isleglerini kanagatlandyryp bilmeýän bolsa, kompaniýamyz çyra şkaflarynyň sanyny, kuwwatyny, suw çyrasyny ýa-da çyrany, teleskopik silindriň beýikligini we konfigurasiýasyny sazlap biler. ulanyjylaryň talaplaryna laýyklykda generator.

LETON elektrik çyrasy diňiniň generatory

Hemme taraplaýyn göteriji iş çyrasy dürli uly göwrümli gurluşyk işleriniň, demirýol, elektrik energiýasy, howpsuzlyk, ýangyn gözegçiligi ýaly dürli uly göwrümli gurluşyk işleriniň iş ýerlerinde uly meýdany ýokary ýagtylyk yşyklandyryşynyň zerurlyklaryna laýyk gelýär. , nebit, nebithimiýa we ş.m.

generator çyra diňi 6kw

Generator çyra diňi 6kw

generator yşyk diňi

Generator yşyk diňi

Göçme ykjam gyssagly howa şar çyrasy diňi

Göçme ykjam gyssagly howa şar çyrasy diňi

LETON elektrik yşyk diňiniň generatoryny nädip ulanmaly

1. Önümi iş ýerine itekläň we ony durnukly ýerleşdiriň we tigirleriň togalanmazlygy üçin gulplamak üçin iki sany uniwersal tigiriň gulpuny basyň;
2. göteriji silindri dikligine ýerleşdiriň we el bilen nurbady berkidiň;
3. Çyra panelini gyzyl göteriji howanyň iň pes derejesine goýuň, ugry sazlaň, gulp nurbatyny berkidiň, soňra awiasiýa wilkasyny lampa paneliniň awiasiýa rozetkasy bilen birikdiriň we berkidiň, soňra tok wilkasyny dakyň generatoryň rozetkasyna silindr ,;
4. Generatoryň ýük wyklýuçateliniň öçürilendigini barlaň;
5. Generatoryň toprakly simleri ýagyşly günlerde ýa-da çygly şertlerde ygtybarly bolmaly;
6. Generatoryň ýag derejesini barlaň.

ädim
6.1 doldurgyç gapagyny açyň we ýag doldurgyç ölçeýjisini arassa eşik bilen arassalaň;
6.2 ýag doldurgyjyna ýag duýgur ölçeýjisini salyň.Bu wagt, nebit duýgur ölçeýjini aýlamak hökman däl.Levelag derejesi, ýagy ölçeýjiniň aşaky çäginden pes bolsa, ýag goşuň;
6.3 hereketlendirijiniň ýagyny ýag duýgurlygynyň ölçeg derejesiniň ýokarky çägine dolduryň.Dört urgy motorynyň ýagyny doldurmaga üns beriň.Hapa dört zarbaly motor ýagyny ýa-da iki zarbaly hereketlendiriji ýagyny ulanmaň, ýogsam generatoryň hyzmat möhleti gysgaldylýar;
6.4 ýag duýgur ölçeýjini berkidiň;
6.5 ýangyç derejesini barlaň.Örän pes bolsa, 93 # benzini dolduryň we ýangyç guýulýan gapagy guruň;
6.6 howa süzgüçiniň arassa we üýtgewsizdigini barlaň;
6.7 generatoryň tok birikdiriji simini generatory işe başlamazdan ozal el bilen dolandyrmak gutusyna birikdiriň;
6.8 howa nasosynyň elektrik üpjünçiligini el bilen dolandyrmak gutusyna birikdiriň;
Tutga dolandyryş gutusynyň diametri 6,9, howa turbasy howa çybygyna, diametri bolsa howa nasosyna 6mm;Ahyrynda, lampa gapagynyň kommutasiýa elektrik üpjünçiligini birikdiriň;
6.10 ýangyç klapanyny ýerinde goýuň we sowuk hereketlendiriji işe başlanda bogulýan leňri “ýakyn” ýagdaýa öwüriň;
(gyzgyn hereketlendiriji işe başlanda bogulýan leňri "ýakyn" ýagdaýa öwürmäň);Dwigateliň wyklýuçatelini "açyk" ýagdaýda goýuň, başlangyç tutawajyny ýuwaşlyk bilen garşylyga çykaryň we soňra güýç bilen çekiň.Işe başlansoň, tutawajyň birden yza gaýdyp gelmegine ýol bermäň, ony ýuwaşlyk bilen yzyna goýuň;Dwigatel gyzanda, bokurdagy yza çekiň;
El bilen işlemek üçin 6.11, ilki bilen el dolandyryş dolandyryş gutusynyň esasy kommutasiýa elektrik üpjünçiligini açyň, çyranyň polýusyny iň ýokary derejä çykaryň we öçürmezden 5-10 sekunt saklaň (gurlan 2kg basyş wyklýuçateli).

ýeňil mobli diňi

Lighteňil mobli diňi

Yşyklandyryş diňi dizel generatory

Yşyklandyryş diňi dizel generatory

yşyklandyryş diňiniň generatorlary

Yşyklandyryş diňiniň generatorlary