AMF ATS Dizel generatorynyň uzakdan dolandyrylýan Leton powerImage bilen awtomatiki dizel generatory

AMF ATS dizel generatorynyň uzakdan dolandyrylýan Leton güýji bilen awtomatiki dizel generatory

LETON elektrik generator toplumy müşderilere awtomatiki we uzakdan dolandyrylýan gyssagly elektrik üpjünçiligi ulgamy bilen üpjün edip biler

1. Elektrik üpjünçiliginiň dowamlylygyny we ygtybarlylygyny saklaň.Dizel generator toplumynyň awtomatiki dolandyryş ulgamy dizel generator toplumynyň işini takyk we çalt düzedip biler.Jenerator toplumynyň adaty bolmadyk şertleri bolan ýagdaýynda, awtomatiki dolandyryş ulgamy adatça höküm çykaryp we olar bilen iş salyşyp biler we generator toplumyna zeper ýetmezligi üçin degişli duýduryş signallaryny we gyssagly ýapylmagy iberip biler.Şol bir wagtyň özünde, garaşylýan generator toplumyny awtomatiki usulda işledip biler, elektrik torunyň elektrik togunyň wagtyny gysgaldyp we elektrik üpjünçiliginiň dowamlylygyny üpjün edip biler.

2. Kuwwat hiliniň görkezijisini we işleýiş tygşytlylygyny gowulandyryň we ähli elektrik enjamlaryny gowy iş ýagdaýynda ediň.Elektrik enjamlarynyň elektrik energiýasynyň ýygylygyna we naprýa .eniýesine ýokary talaplary bar we rugsat berilýän gyşarma diapazony gaty az.Awtomatiki naprýa .eniýe sazlaýjy naprýa .eniýäni hemişelik saklap we ýygylygy sazlamak üçin häkimi işledip biler.Awtomatiki dizel elektrik stansiýalary ýygylygy we peýdaly güýji sazlamak üçin awtomatiki sazlaýjy enjamlara bil baglaýarlar.

3. Dolandyryş we iş prosesini çaltlaşdyryň we ulgamyň dowamlylygyny we durnuklylygyny ýokarlandyryň.Dizel elektrik bekediniň awtomatlaşdyrylyşyna göz ýetirenden soň, iş ýagdaýyny wagtynda üýtgedip we ulgam talaplaryna uýgunlaşyp biler.Gurluşyň işleýiş prosesi öňünden kesgitlenen yzygiderlilige laýyklykda üznüksiz amala aşyrylýar we tamamlanmagyna yzygiderli gözegçilik edilip bilner.Mysal hökmünde gyssagly başlangyç generatoryny alyň.El bilen işlemek kabul edilse, iň çalt 5-7 minut gerek bolar.Awtomatiki usulda kabul edilse, üstünlikli başlap bolar we 10 sekuntdan az wagtyň içinde elektrik üpjünçiligi dikeldilip bilner.

4. Işleýiş energiýasyny azaltmak we iş şertlerini gowulandyrmak.Maşyn otagynyň işleýşi wagtynda daşky gurşawyň ýagdaýy gaty erbet, operatorlaryň saglygyna täsir edýär.Awtomatiki dolandyryş ulgamy gözegçiliksiz işlemek üçin şert döredýär.

 

ATS generatory

ATS generatory

Awto akylly generator

Awto akylly generator

Awto akylly generator

Awto akylly generator

“Leton power auto” we akylly dizel generatorynyň aýratynlyklary:

1. Awtomatiki başlangyç: elektrik togunyň kesilmegi, elektrik togunyň kesilmegi, wolt naprýa .eniýesi, aşa wolt we fazanyň ýitmegi ýüze çykan ýagdaýynda, enjam awtomatiki usulda başlap, tizlenip we ýüküň güýjüni ýakynlaşdyryp biler.

2. Awtomatiki ýapmak: elektrik togy dikeldilende we kadaly hasaplanylanda, elektrik togundan elektrik toguna awtomatiki geçmegi tamamlamak üçin kommutator wyklýuçateline gözegçilik ediň we awtomatiki ýapylmazdan 3 minutlap işlemegiň we işlemezlige gözegçilik ediň.

3. Awtomatiki gorag: enjamyň işleýşinde pes nebit basyşy, aşa ýokary we adaty naprýa .eniýe ýaly näsazlyklar ýüze çykan halatynda gyssagly ýapyklyk amala aşyrylar.Şol bir wagtyň özünde eşidilýän we wizual duýduryş signallaryny iberýär.Suwuň ýokary temperaturasy we ýagyň ýokary temperaturasy bolan ýagdaýynda.Soň bolsa eşidilýän we wizual duýduryş signalyny iberer.Gijikdirilenden soň kadaly ýapylýar.

4. Üç başlangyç funksiýa: bölümde üç başlangyç funksiýa bar.Birinji başlangyç şowsuz bolsa, 10 sekunt gijikdirilenden soň täzeden başlar.Üçünji gezek gijikdirilenden soň başlangyç üstünlikli bolmasa.Üç başlangyçdan biri üstünlikli bolsa, deslapky programma boýunça işleýär.Yzygiderli üç başlangyç şowsuz bolsa, bir başlangyç şowsuzlyk hökmünde kabul ediler, eşidilýän we wizual duýduryş signallaryny iberer we şol bir wagtyň özünde başga bir bölümiň işine gözegçilik eder.

5. Kwasi başlangyç ýagdaýyny awtomatiki usulda saklaň: bölüm kwasi başlangyç ýagdaýyny awtomatiki saklap biler.Bu wagt enjamyň awtomatiki döwürleýin nebit üpjünçiligi ulgamy, nebitiň we suwuň awtomatiki ýyladyş ulgamy we batareýanyň awtomatiki zarýad beriş enjamy işe girizilýär.

6. Bejeriş işine başlamak funksiýasy bar: enjam uzak wagtlap işlemese, enjamyň işleýşini we ýagdaýyny barlamak üçin tehniki hyzmat üçin başlap bolar.Bejeriş başlangyjy elektrik togynyň adaty elektrik üpjünçiligine täsir etmeýär.Bejeriş işine başlanda elektrik togy kesilen ýagdaýynda ulgam awtomatiki usulda adaty başlangyç ýagdaýyna öwrüler we enjam bilen işleýär.

7. Iki iş tertibi bar: el bilen we awtomatiki.

Hytaý sertifikaty generatory

Hytaý sertifikat generatory

Hytaý dizel generatoryny üpjün edijiler

Hytaý dizel generatoryny üpjün edijiler