täzelikler_top_banner

Motor generator toplumyny işe girizmezden ozal zerur taýýarlyklar

Dwigatel generator toplumlary ätiýaçlyk güýji üpjün etmek ýa-da dürli pudaklarda we sazlamalarda esasy güýç çeşmesi hökmünde giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, hereketlendiriji generator toplumyna başlamazdan ozal, howpsuz we ygtybarly işlemegi üpjün etmek üçin belli bir taýýarlyklary ýerine ýetirmek zerurdyr.Bu makalada, hereketlendiriji generator toplumyny başlamazdan ozal zerur ädimleri we taýýarlyklary öwreneris.

 

Wizual barlag:

Motory işe girizmezden ozal, zeper ýetmeginiň ýa-da näsazlygyň alamatlary üçin döredilen generatory wizual gözden geçirmek möhümdir.Nebitiň ýa-da ýangyjyň syzyşlaryny, baglanyşyklaryny we zeper ýeten böleklerini barlaň.Securityhli howpsuzlyk işgärleriniň ýerinde we howpsuzdygyna göz ýetiriň.Bu gözleg, generator toplumyny başlamazdan ozal çözülmeli ähli meseleleri kesgitlemäge kömek edýär.

 

Uelangyç derejesini barlamak:

Generator toplumynyň ýangyç guýusynda ýangyç derejesini barlaň.Dwigateli ýeterlik ýangyç bilen işletmek, ýangyç ulgamyna zeper ýetirip, garaşylmadyk ýapylmagyna sebäp bolup biler.Generator toplumynyň islenýän iş wagtyny goldamak üçin ýeterlik ýangyç üpjünçiliginiň bardygyna göz ýetiriň.Gerek bolsa, ýangyç guýusyny maslahat berilýän derejä dolduryň.

 

Batareýany barlamak we zarýad:

Generator toplumyna birikdirilen batareýalary barlaň.Poslama, boş birikmeler ýa-da zeper ýeten simler barlygyny barlaň.Batareýa terminallarynyň arassa we pugta berkidilendigine göz ýetiriň.Batareýalar doly zarýad berilmedik bolsa, ýeterlik başlangyç güýjüni üpjün etmek üçin generatory degişli batareýa zarýad berijisine birikdiriň.

 

Ricaglaýyş ulgamy:

Nebit derejesiniň maslahat berilýän çäkdedigine göz ýetirmek üçin hereketlendirijiniň ýaglaýyş ulgamyny barlaň.Filag süzgüçini barlaň we zerur bolsa çalşyň.Motoryň dogry işlemegi we uzak ömri üçin ýeterlik ýaglamak möhümdir.Ulanyljak ýagyň dogry görnüşi we derejesi barada öndürijiniň görkezmelerine eýeriň.

 

Sowadyjy ulgam:

Sowadyş ulgamyny, şol sanda radiator, şlanglar we sowadyjy derejesini barlaň.Sowadyjy derejesiniň laýykdygyny we sowadyjy garyndynyň öndürijiniň tekliplerine laýyk gelýändigine göz ýetiriň.Dwigateliň işleýşi wagtynda sowadylmagyny ýeňilleşdirmek üçin radiatordan islendik galyndylary ýa-da päsgelçilikleri arassalaň.

 

Elektrik birikmeleri:

Sim, dolandyryş panelleri we wyklýuçateller ýaly ähli elektrik birikmelerini barlaň.Connectionhli birikmeleriň ygtybarly we dogry izolýasiýa edilendigine göz ýetiriň.Elektrik howplarynyň öňüni almak üçin generator toplumynyň dogry ýerleşdirilendigini barlaň.Zeper ýeten ýa-da nädogry elektrik komponentleri hereketlendirijini işletmezden ozal abatlamaly ýa-da çalşmaly.

 

Dwigatel generator toplumyna başlamazdan ozal dogry taýýarlyklar howpsuz we netijeli işlemegi üpjün etmek üçin möhümdir.Wizual gözden geçirmek, ýangyç derejesini barlamak, batareýalary barlamak we zarýad bermek, çalgy we sowadyş ulgamlaryny barlamak we elektrik birikmelerini barlamak möhüm ädimlerdir.Operatorlar bu taýýarlyklary yhlas bilen ýerine ýetirmek bilen, ýüze çykyp biljek meseleleriň töwekgelçiligini azaldyp, generator toplumynyň öndürijiligini ýokarlandyryp we iň zerur bolanda ygtybarly elektrik üpjünçiligini üpjün edip bilerler.

 

Has giňişleýin maglumat üçin LETON bilen habarlaşyň :

“Sichuan Leton Industry Co., Ltd.

TEL: 0086-28-83115525

E-mail:sales@letonpower.com


Iş wagty: 15-2023-nji maý