täzelikler_top_banner

Dizel generator toplumlarynda naprýa .eniýeniň we ýygylygyň durnuksyzlygynyň sebäpleri

Dizel generator toplumlary dürli pudaklarda we amaly programmalarda ygtybarly we üznüksiz elektrik üpjünçiliginde möhüm rol oýnaýar.Şeýle-de bolsa, käwagt bu ulgamlar naprýatageeniýe we ýygylyk durnuksyzlygyny başdan geçirip biler, bu bolsa amaly meselelere we enjamlaryň zaýalanmagyna sebäp bolup biler.Bu makalada dizel generator toplumlarynda naprýa .eniýeniň we ýygylygyň durnuksyzlygynyň umumy sebäplerini öwreneris.

 

Variük üýtgemeleri:

Naprýatageeniýeniň we ýygylygyň durnuksyzlygynyň esasy sebäplerinden biri duýdansyz we möhüm ýük üýtgemegi.Generator toplumyndaky ýük çalt üýtgese, hereketlendirijiniň durnukly çykyşy saklamak ukybyna täsir edip biler.Mysal üçin, uly hereketlendiriji birden başlasa ýa-da birden saklansa, ýüküň duýdansyz üýtgemegi naprýatageeniýeniň we ýygylygyň biraz peselmegine ýa-da ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.

 

Uelangyç üpjünçiligi meselesi:

Naprýatageeniýe we ýygylygyň durnuksyzlygyna goşant goşup biljek başga bir faktor, ýangyç üpjünçiliginiň ýeterlik däldigi.Dizel hereketlendirijileri durnukly elektrik çykaryşyny saklamak üçin durnukly we yzygiderli ýangyç akymyna bil baglaýarlar.Fuelangyjyň ýeterlik däldigi ýa-da ýangyjyň hiliniň üýtgemegi ýangyç prosesini bozup, naprýa .eniýe we ýygylygyň üýtgemegine sebäp bolup biler.Yzygiderli hyzmat etmek we ýangyjyň dogry süzülmegi bu meseleleri azaltmaga kömek edip biler.

 

Motoryň tizligini dolandyrmak:

Motoryň işleýän tizligi generatoryň çykyş ýygylygyna gönüden-göni täsir edýär.Mehaniki ýa-da dolandyryş ulgamynyň problemalary sebäpli hereketlendirijiniň tizliginiň üýtgemegi ýygylygyň durnuksyzlygyna sebäp bolup biler.Speedalňyş tizlik dolandyryjylary ýa-da nädogry kalibrleme, tizligi nädogry dolandyrmaga sebäp bolup, generatoryň durnukly ýygylygy saklamak ukybyna täsir edip biler.

 

Naprýatageeniýe sazlaýjysynyň näsazlygy:

Naprýatageeniýe sazlaýjylary, ýük üýtgemelerine garamazdan yzygiderli çykyş naprýa .eniýesini saklamak üçin jogapkärdir.Nädogry ýa-da kalibrlenen naprýa .eniýe sazlaýjylarynyň naprýa .eniýe durnuksyzlygyna sebäp bolup biler.Bu durnuksyzlyk, pes naprýa .eniýe ýa-da aşa woltly şertlere sebäp bolup biler, birikdirilen enjamlara zeper ýetirip biler we generator toplumynyň umumy işleýşine täsir edip biler.

 

Nädogry birikmeler ýa-da simler:

Nädogry elektrik birikmeleri ýa-da simler, generator toplumynyň elektrik ulgamyna garşylyk we päsgelçilik döredip biler.Bu garşylykly we reaktiw elementler naprýa .eniýeniň peselmegine we ýygylygyň gyşarmagyna sebäp bolup biler.Boş birikmeler, zeper ýeten kabeller ýa-da ýeriň ýeterlik bolmazlygy durnuksyz naprýa .eniýe we ýygylyk çykmagyna kömek edip biler.

 

Dizel generator toplumlarynda naprýa .eniýe we ýygylyk durnuksyzlygy dürli faktorlardan ýüze çykyp biler, şol sanda ýük üýtgemeleri, ýangyç üpjünçiligi meselesi, hereketlendirijiniň tizligini dolandyrmak meselesi, naprýa .eniýe sazlaýjysynyň näsazlygy we nädogry birikmeler.Yzygiderli tehniki hyzmat etmek, ýangyjyň dogry dolandyrylmagy we elektrik böleklerini düýpli gözden geçirmek bu meseleleri azaltmaga kömek edip biler.Bu sebäpleri netijeli çözmek bilen, ulanyjylar dizel generator toplumlaryndan durnukly we ygtybarly elektrik üpjünçiligini üpjün edip, amaly näsazlyklary we enjamlaryň zeper ýetmegini azaldyp bilerler.

 

Has giňişleýin maglumat üçin LETON bilen habarlaşyň :

“Sichuan Leton Industry Co., Ltd.

TEL: 0086-28-83115525

E-mail:sales@letonpower.com


Iş wagty: Apr-12-2023