täzelikler_top_banner

Generatoryň ulanylyşy näme?

Dizel generatory, köplenç ulanylýan elektrik öndüriji enjamdyramaly programmalaryň giň toparyna eýedir we dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilner.Theaşakda dizel generatorlarynyň ulanylyşy we aýratynlyklary görkeziler.
1. Öýde ulanmak
Öýlerde dizel generatorlary adatça duýdansyz işlemek üçin ulanylýarelektrik togunyň kesilmegi we jaýyň durnukly elektrik üpjünçiligini üpjün etmek.Käbir uzakda
sebitleri, esasy elektrik üpjünçiligi enjamy hökmünde ulanylyp bilner.Lighteňil ýük bilen weýangyjyň az sarp edilmegi, howa ýaly öý enjamlaryny hem ygtybarly edýärkondisionerler, telewizorlar we kompýuterler.Käbir öý hojalygy gün gurandaenergiýa ulgamlary, adatdan daşary ýagdaýlarda dizel generatorlaryny hem gurarlar.
2. Söwda taýdan ulanmak
Söwda pudagynda dizel generatorlary köplenç işlemek üçin ulanylýarduýdansyz elektrik togy kesildi.Mysal üçin, uly supermarketler, söwda merkezleri, myhmanhanalarlomaý bazarlar köplenç elektrik üpjünçiligi üçin bu görnüşli generatory ulanýarlarişleriniň göwnejaý akymyny üpjün etmeli.Käbir beýleki pudaklar üçinderman senagaty, saglygy goraýyş we. ýaly ygtybarly güýç talap edýärmaliýe pudaklary, dizel generatorlary has üznüksiz weelektrik togy kesilen ýagdaýynda ygtybarly elektrik üpjünçiligi.
3. Jemgyýetiň ulanylyşy
Jemgyýetdäki dynç alyş merkezleri, mekdepler ýaly jemgyýetçilik desgalary,kitaphanalary we jemgyýetçilik merkezleri, üpjün etmek üçin durnukly elektrik üpjünçiligini talap edýärkadaly işlemek.Sebäbi bu ýerleri köplenç adamlar aňsatlyk bilen ýygnaýarlar,wezipeleri bilen talap edilýän güýç diňe bir hemişe durnukly bolman, eýsemhowpsuzlyk we energiýa tygşytlamak talaplaryna laýyk gelýär.Bu wagtdizel generatorlarynyň artykmaçlyklary äşgärdir.Munuň artykmaçlyklary bardurnuklylyk, asudalyk we az ýangyç sarp etmek we ygtybarly güýç berip biler
jemgyýetdäki bu jemgyýetçilik desgalaryny üpjün etmek.
4. Oba hojalygyny ulanmak
Oba ýerlerinde dizel generatorlary gaty ýygydyr.Oba hojalygy önümçiligiköp oba ýerlerinde ygtybarly we durnukly elektrik üpjünçiliginiň ýoklugy sebäpli ejir çekip bilersebitleri.Dizel generatorlary oba hojalygynyň enjamlarynyň uly bölegini işledip biler,suwaryş nasoslary, gazon otlaýjylar, generatorlar we ş.m.Bu generatortalaplaryny kanagatlandyrmak üçin ygtybarly, üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün edýäroba hojalygy önümçiligi
5. Deňiz ulanylyşy
Dizel generatorlary deňiz energiýasy öndürmek üçin örän ýygydyr.Dizelhereketlendirijileri ygtybarlylygy, berkligi sebäpli gämiler üçin esasy güýç çeşmesidirwe gaýtadan ulanylmagy.Bu hereketlendiriji durnukly güýji üpjün edip we ygtybarly üpjün edip bilergämi amallary wagtynda çözgütler.Sebäbi bu hereketlendiriji az ýangyç sarp edýärbeýleki hereketlendirijilerden has uzak syýahatlarda has meşhurdyr.
6. Gyssagly kömek
Dizel generatorlary adatdan daşary ýagdaýlarda örän peýdalydyr.Mysal üçin, bir şäher ýa-da sebit güýç ýitirilende, dizel generatorlary ätiýaçlyk güýji berip bilerşol möhüm desgalar ýa-da edaralar üçin.Dizel generatorlarynyň artykmaçlygydürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin uzak möhletli işjeň, ygtybarly güýç berip biljekdigidir
adatdan daşary ýagdaýlarda.Gysgaça aýdylanda, dizel generatorlary köp ugurlarda, şol sanda ulanylýaröý, täjirçilik we senagat pudaklary we güýçli uýgunlaşma baradatdan daşary ýagdaýlara we elektrik togunyň kesilmegine garşy göreş;şol bir wagtyň özündedizel generatorlarynyň aýratynlyklary durnukly işlemegi, uzak ömri, pes sesleri öz içine alýarwe ş.m. Geljekde intellektiň ösmegi we dowamly bolmagy bilenösüş, dizel generatorlary henizem giň ulanyş mümkinçiliklerine eýe bolar.
Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris
“Sichuan Leton Industry Co., Ltd.
TEL: 0086-28-83115525
E-mail:sales@letonpower.com

Iş wagty: 15-2023-nji mart