täzelikler_top_banner

Dizel generatorlary VS benzin generatorlaryny satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly käbir faktorlar.

1. Kuwwat talaplary
Generator satyn alanyňyzda ilki bilen näçeräk bolmalydygyny göz öňünde tutmalygüýç talap edilýär.Bu, adatça haýsy enjamyň ýa-da ulanmagyňyza baglydyrüçin güýç.Dizel generatorlarynyň güýji, adatça, güýçden has ulybenzin generatorlary, şonuň üçin dizel generatorlary bu ýerler üçin has amatlydyrköp güýç talap edýär.
2. Arassa agram
Dizel generatorlary, adatça, benzin öndürijilerinden has agyr,sebäbi dizel generatorlary beýiklere garşy durmak üçin has güýçli gurluşy talap edýärýanmak prosesiniň stresleri.Şonuň üçin generator bolmaly bolsaýygy-ýygydan hereket edýär, benzin generatory has gowy saýlaw bolup biler.
3. uelangyç tygşytlylygy
Has ýokary ýylylyk netijeliligi sebäpli dizel generatorlarybenzin dwigatellerinden has ýangyç tygşytly.Şonuň üçin generator zerur bolsauzak wagtlap işlemek üçin dizel hereketlendirijisi has tygşytly bolup bilersaýlamak.
4. Bejeriş we abatlamak
Dizel generatorlary, adatça, benzin öndürijilerinden has çydamly,ýöne adatça abatlamak we saklamak has gymmat.Mysal üçin, edip bilerdizel hereketlendirijisinde ýangyç süzgüçini çalyşmak has kyn we gymmat bolmaly. Şonuň üçin dizel ýa-da benzin generatoryny satyn alanyňyzdaabatlaýyş we abatlaýyş hyzmatynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutuň.
5. Sesi we süýşmegi
Dizel hereketlendirijileri, köplenç has köp ses we egzoz süýşmesini öndürýärlerbenzin öndürijilerinden has köp.Şonuň üçin generator satyn alanyňyzda hökman etmelibu faktorlaryň zerurlyklaryňyza we ýerli daşky gurşawa laýyk gelýändigine göz aýlaňdüzgünleri.
6. Howpsuzlyk
Dizel ýa-da meselesinde howpsuzlyk hemişe möhüm meseledirbenzin öndürijiler.Mysal üçin, dizel generatorlary bilen enjamlaşdyrylan bolmalyDüwürtigiň tötänleýin işjeňleşmeginiň öňüni almak üçin käbir howpsuzlyk enjamlary.Ingoşmaça, ulanylanda howpsuzlyk talaplary we islendik howpsuzlyk synpy tassyklamalarywe dizel ýa-da benzin dwigatellerini oturtmak belli bolmaly.Umuman aýdanyňda, a satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly köp dürli faktor bardizel generatory benzin generatoryna garşy.Şonuň üçin maslahat berilýärgenerator satyn almazdan ozal LETON işgärleri bilen habarlaşýandygyňyzy. Bu usul bilen sizzerurlyklaryňyza laýyk gelýän generatory alyp biler we onuň ýerine ýetirilmegini üpjün edip bileruzak möhletleýin ulanmak, ygtybarlylyk we ykdysadyýet nukdaýnazaryndan talaplaryňyz.
Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň :
“Sichuan Leton Industry Co., Ltd.
TEL: 0086-28-83115525

E-MAIL:sales@letonpower.com


Iş wagty: Mart-02-2023