“Mitsubishi” generatory Japaneseapon dwigateli dizel generatory

LETON kuwwaty “Mitsubishi” hereketlendirijisi dizel generatorynyň aýratynlyklary:

1. “Mitsubishi” tehnologiýa dwigateli lt-sm seriýaly dizel generator toplumy “Mitsubishi” kuwwatly öndürijilik, kuwwat öndürmek ulgamy we çydamly senagat maksatly hereketlendirijiler üçin enjamlary saýlamak üçin hemmetaraplaýyn tehniki goldaw bilen “Mitsubishi” egzoz turbo güýçlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.Esasy generator toplumy az mukdarda kömekçi enjam saýlanylandan soň işe girizilip bilner.

2. Müşderileriň iş çykdajylaryny mümkin boldugyça tygşytlamak üçin lt-sm seriýaly dizel generator toplumynyň bahasy we öndürijilik gatnaşygy, şuňa meňzeş generator toplumlarynyň arasynda kiçi göwrümli, ýeňil agramly, az ýangyç sarp edýän we ýokary öndürijilik aýratynlyklaryna eýe.Lt-sm seriýaly generator toplumlary dünýäniň ähli künjegindäki ulanyjylara gaty arzan bahadan satylýar.


Önümiň jikme-jigi

Parametrler

Haryt bellikleri

LETON kuwwaty “Mitsubishi” hereketlendirijisi dizel generatorynyň aýratynlyklary:

Giňişleýin ulanyjy bazasy, satuwdan soňky ajaýyp hyzmat we “Mitsubishi” hili ulanyjylar tarapyndan ykrar edilýär.Hytaýda we daşary ýurtlarda lt-sm seriýaly generator toplumlary dürli ulanyjylar üçin dürli üznüksiz we garaşma elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin iri elektrik stansiýalarynda, nebitde, poçta we telekommunikasiýalarda, zawodlarda, transportda, banklarda, myhmanhanalarda we beýleki pudaklarda giňden ulanyldy.Lt-sm seriýasy “Mitsubishi” hereketlendirijisiniň global bilelikdäki kepilliginden we bütin dünýäde hyzmatlar we esbaplar bilen üpjün edilip bilner.

Elektrik energiýasy öndürýän enjamlaryň özeni hökmünde “Mitsubishi Heavy Industry” hereketlendirijisi, durmuşy üpjün etmek üçin gündelik durmuşda zerur bolan ähli görnüşli enjamlary üpjün edýär.0.7-den 8100-e çenli (1,0 - 10858 HP) kuwwatly hereketlendirijiler öndürmekden başga-da, “Mitsubishi Heavy Industries” gündelik durmuşda hyzmatdaş hökmünde goşant goşup, elektrik öndürmek enjamlaryny we beýleki önümleri giňden öz içine alýar.

Highokary ygtybarlylyk - 1917-nji ýyldan bäri “Mitsubishi Heavy Industry” dünýädäki müşderilere ýüzlerçe müň içerki ýangyç hereketlendirijisini hödürledi.“Mitsubishi Heavy Industry” 100 ýyllyk içerki ýangyç hereketlendirijisini öndürmek tejribesine eýe.

Uly işleýiş göwrümi - “Mitsubishi” hereketlendirijisi uly egzoz göwrümine we güýçli güýje eýe we bir ädimde uly güýç ýüküni ulanyp biler.

Kosmos tygşytlylygy - ykjam ýelken, ulag çykdajylaryny azaltmak üçin bortdaky konteýnerleriň ykjam energiýa öndürilmeginde giňden ulanylýar.

Pes dinamiki we statiki ýük - poluň ýük güýjüne bolan talap pes.Gurluşyk çykdajylaryny azaltmak üçin pol we üçek dogry güýçlendirilenden soň oturdylyp bilner.

Çalt başlangyç - başlangyç signalyny almakdan naprýatageeniýe naprýa .eniýesiniň ýygylygyna çenli wagt 10 sekuntdan geçip bilmez, şeýlelik bilen elektrik togunyň täsirini mümkin boldugyça azaltmak, esasanam başlangyç we ikinji ýükleriň elektrik üpjünçilik ýerlerinde.

Fuelangyjyň az sarp edilmegi - “Mitsubishi” -iň özi öndüren ýangyç injektory we ýokary basyşly nebit nasosy ýangyjyň doly ýanmagyna sebäp bolýar we iş çykdajylaryny tygşytlaýar.

Highokary temperaturadan we çyglylykdan gorkmaň - goşmaça 50 ℃ daşky gurşaw derejesi we yssy we çygly ýerler üçin kondensasiýa garşy gyzdyryjy.

Performanceokary öndürijilik derejesi - “Mitsubishi Heavy Industries” mgs-cn seriýaly generator toplumy, ýokary naprýa .eniýe, ýygylyk we tolkun formasy talaplary bilen ýokary göterilişleri we beýleki çyzykly däl ýükleri rahatlyk bilen çözüp bilýän hemişelik magnit tolgundyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Aňsat we çeýe amal - Iňlisleriň import eden çuň deňiz akylly LCD gözegçisi hytaý we beýleki dilleri, dostlukly adam maşyn interfeýsini we dünýädäki müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli ýönekeý we çeýe iş usullaryny öz içine alýar.

Serviceeke-täk hyzmat kepilligi - MHI satuwdan soň ajaýyp hyzmat ulgamyna eýedir, ähli ätiýaçlyk şaýlary maglumatlar bazasy tarapyndan dolandyrylýar we generator toplumynyň ähli toplumy MHI tarapyndan ýeke-täk hyzmat kepilligi bilen üpjün edilýär.

“Mitsubishi 1000kW” generatorlary toplumy

“Mitsubishi 1000kW” generatorlary toplumy

“Mitsubishi 1000kW” generatorlary

“Mitsubishi 1000kW” generatorlary

“LETON power” “Mitsubishi” generatorynyň aýratynlyklary:

Motor (Mitsubishi 16r2-ptaw);

Daşky gurşaw temperaturasy 40 ° C, suw çüýşesi radiatory, guşak bilen işleýän, sowadyjy fan, fan galkany bilen tanyşyň;
24V zarýad beriji generator;

Generator: ýeke göteriji generator, IP23 gorag derejesi, H izolýasiýa;

Amortizator;

Gury howa süzgüji, goşa ýag süzgüji we ýag süzgüji;

Generator çykyş zynjyry;

Standart dolandyryş paneli;

12V başlangyç batareýa we batareýany birleşdirýän kabel;

Başlangyç batareýa we birleşdiriji sim;Tüsse tükenik tirsegi, gasynlanan nemlendiriji turba, konus birleşdiriji turba, flanes we ümsümlik;

Maglumatlaryň tötänleýin ulanylmagy;

Garaşma elektrik üpjünçiligini ulanmak: hassahanalar, iri we orta zawodlar, söwda merkezleri we binalar, restoran, howa menzili, stansiýa we maglumat merkezi;

Esasy elektrik üpjünçiliginiň ulanylyşy: magdan we elektrik bekedi.

“Mitsubishi” generatorlary toplumy

“Mitsubishi” generatorlary toplumy

“Mitsubishi 1200kW” generatorlary toplumy

“Mitsubishi 1200kW” generatorlary toplumy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Genset No. KVA KW Motor No.ok.
  Silindr
  Düwürtik * insult
  (mm)
  Çalyşmak
  (L)
  Sarp etmek (L / H) (L × W × H) (mm) Agramy (kg)
  KH-5GF 6.25 5 L3E 3L 76/70 0.95 1.65 1050 × 600 × 860 280
  KH-8GF 10 8 S3L2 3L 78/92 1.31 2.37 1090 × 600 × 875 320
  KH-10GF 12.5 10 S4L2 4L 78/92 1.75 3.29 1150 × 600 × 885 350
  KH-16GF 20 16 S4Q2 4L 88/103 2.5 5.1 1250 × 600 × 915 420
  KH-24GF 30 24 S4S 4L 94/120 3.31 6.9 1450 × 600 × 990 762
  KH-480GF 600 480 S6R-PTA 6L 170/220 24.51 125 3635 × 1460 × 1720 4885
  KH-520GF 660 520 S6R2-PTA 6L 170/220 29.96 155.4 3635 × 1460 × 1720 5386
  KH-600GF 750 600 S6R2-PTAA 6L 170/220 29.96 174.9 4080 × 1715 × 1985 5386
  KH-840GF 1050 840 S12H-PTA 12L 150/175 37.11 241.4 4450 × 1645 × 2440 8076
  KH-1000GF 1250 1000 S12R-PTA 12L 170/180 49.03 282.9 4665 × 1890 × 2650 9820
  KH-1100GF 1375 1100 S12R-PTA2 12 170/180 49.03 315.5 4700 × 1890 × 2895 11670
  KH-1200GF 1500 1200 S12R-PTAA2 12 170/180 49.03 333.8 4920 × 2192 × 3056 12800
  KH-1388GF 1735 1388 S16R-PTA 16 170/180 65.37 375.5 5650 × 2580 × 3005 13000
  KH-1520GF 1900 1520 S16R-PTA2 16 170/180 65.37 432.1 5650 × 2580 × 3005 14400
  KH-1600GF 2000 1600 S16R-PTAA2 16 170/180 65.37 408 5700 × 2392 × 3360 16000
  KH-1800GF 2250 1800 S16R2-PTAW 16 170/220 79.9 458.5 6075 × 2392 × 3566 16750

  Bellik:

  1. Tehniki parametrleriň ýokarsynda tizligi 1500RPM, ýygylygy 50HZ, bahalandyrylan naprýa 400eniýe 400 / 230V, güýç faktory 0.8 we 3 fazaly 4 sim.60HZ dizel generatorlary müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna görä öndürilip bilner.

  2.Alternator müşderiniň isleglerine esaslanýar, Qiangsheng-den (maslahat beriň) , Şanhaý MGTATION, Wuxi Stamford, motor, Leroy somer, Şanhaý marafony we beýleki meşhur markalardan saýlap bilersiňiz.

  3. aboveokardaky parametrler diňe duýduryş üçin üýtgedilip bilner.
  “Leton power” generatorlary, hereketlendirijileri we dizel generator toplumlaryny öndürmekde ýöriteleşen öndüriji.Şeýle hem, Japaneseaponiýanyň “Mitsubishi power” tarapyndan ygtyýarlandyrylan dizel generator toplumlaryny öndürýän OEM.“Leton power” ulanyjylara islän wagtyňyz dizaýn, üpjünçilik, işe girizmek we tehniki hyzmat etmek üçin bir nokatly hyzmatlary hödürlemek üçin hünär satuw hyzmaty bölümine eýedir.